Przejdź do stopki

Protokoły z Sesji 2021 r.

Treść

PROTOKÓŁ XXVIII/21

z Sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

odbytej w dniu 29 czerwca 2021 roku

o godz. 13:00 w Hali Widowiskowo-Sportowej im. Powstańców Wielkopolskich w Miejskiej Górce

 

W sesji uczestniczyli:

 • Karol Skrzypczak – Burmistrz
 • Adam Bandura – Zastępca Burmistrza
 • Joanna Pląskowska – Sekretarz Gminy
 • Dorota Lamperska – Skarbnik
 • Radni Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

Ad. 1 Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad

Otwarcia XXVIII sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Miejskiej Górce Zdzisław Goliński. Powitał wszystkich zgromadzonych. Stwierdził, iż na ustawowy 15 – osobowy skład Rady w sesji uczestniczy 12 Radnych (nieobecne Radne: Urszula Dupiczak, Maria Janiak, Danuta Skupin) - tj. 80% ustawowego składu Rady, co stanowi quorum, więc jest ona władna obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1, 2 do protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński, poinformował, iż wpłynął do niego wniosek Burmistrza Miejskiej Górki o dodanie do porządku obrad w punkcie 5  podpunktu „e”. Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad po zmianie, który przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.
 3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Wnioski i interpelacje Radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2021-2027,
  2. zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,
  3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu,
  4. wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia z Miastem Leszno, dotyczącego powierzenia Miastu Leszno realizacji zadania publicznego, polegającego na zapewnieniu właściwej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miejska Górka,
  5. wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Burmistrza Miejskiej Górki zobowiązania finansowego powyżej kwoty określonej w budżecie gminy związanego z realizacją zadania pn. „Dowozy szkolne i przedszkolne w Gminie Miejska Górka w roku szkolnym 2021/2022”
 6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8.  Zakończenie.

Wniosek stanowi złącznik nr 3 do protokołu.

Porządek obrad został przyjęty, głosowali wszyscy na sesji radni – 12 „za”

Ad. 2 Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji

W związku z tym, iż do protokołu z Sesji, która odbyła się w dniu 17 czerwca 2021 roku nie wpłynęły uwagi pisemne i ustne, Przewodniczący zawnioskował o przyjęcie niniejszego protokołu bez odczytywania.

Za propozycją Przewodniczącego Rady głosowali wszyscy obecni na Sesji Radni –  12 „za”.

W związku z powyższym protokół nr XXVII/20 z Sesji, która odbyła się w dniu 17 czerwca 2021 roku przyjęto bez odczytywania.

Ad. 3 Informacja o działalności w okresie międzysesyjnym

Głos zabrał Burmistrz Miejskiej Górki, Karol Skrzypczak: „Panie Przewodniczący, Państwo Radni okres międzysesyjny był bardzo krótki, kilkanaście dni temu podczas sesji absolutoryjnej zapowiadałem, że będzie prośba o zwołanie jeszcze w czerwcu  kolejnej sesji już poświęconej sprawą związanym z budżetem, czyli zmian w budżecie oraz wieloletniej prognozy finansowej, stąd właśnie dziś się zebraliśmy i jeszcze kilka dodatkowych uchwał. Główna przyczyna taka budżetowa dotycząca właśnie zwołania dzisiejszej sesji to jest wniosek, który składaliśmy do Komendanta Głównego dotyczący zakupu nowego auta dla OSP Sobiałkowo, przypomnę tu że już od kilku miesięcy rozmawialiśmy, on został rozpatrzony pozytywnie. Komendant Główny zarezerwował kwotę 400 tysięcy złotych na zakup tego auta i zgodnie z ustaleniami, zasadami które stosuje 50% jest wkładu własnego danej gminy czyli kwota 400 tysięcy złotych po naszej stronie i tutaj właśnie takie zmiany w budżecie przygotowaliśmy, które pozwolą taką dotacje OSP w Sobiałkowie udzielić i dopiero od tego momentu można rozpocząć, ponieważ system w taki sposób działa, że można uruchomić procedurę przetargową dopiero wówczas gdy ma się zarezerwowane środki finansowe w budżecie na dany cel. Tutaj Gmina Miejska Górka będzie tym podmiotem, który będzie działał w imieniu OSP Sobiałkowo i będzie przeprowadzał przetarg na zakup tego auta.

Kolejna zmiana dotyczyła już ostatecznych podliczeń naszej największej inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej Gostkowo Rozstępniewo, tutaj też dodam aby nie wzbudzać jakiś wielkich oczekiwań ze strony mieszkańców szczególnie Gostkowa, że jakby odrębnym tematem rozważań będzie sprawa nowych chodników przez wieś Gostkowo, trudno też odtwarzać coś co wyglądało bardzo kiepsko. Tutaj trzeba będzie iść w kierunku nowych chodników, tutaj dodatkowa trudność jest to droga powiatowa, czyli będziemy musieli pewne ustalenia, czy porozumienia z powiatem     zawrzeć, co do już finansowania z naszej strony, ale też przypomnę, że dopiero w tym tegorocznym budżecie wygospodarowaliśmy kwotę na budowę chodników po budowie kanalizacji sanitarnej w Kołaczkowicach. Tutaj też trzeba uzbroić się w cierpliwość, jest nowa nawierzchnia są nowe krawężniki i też przyjdzie ten moment, że będziemy zmierzali w kierunku nowych chodników przez wieś Gostkowo. Tutaj kolejny powód zmian i wieloletniej prognozy finansowej i budżetu wynika to z naszych złożonych wcześniej wniosków, które zostały rozpatrzone pozytywnie tj. budowy przedszkola w Miejskiej Górce. Tutaj wystąpiliśmy w ramach rządowego programu inwestycji lokalnych i otrzymaliśmy tutaj wsparcie w wysokości czterech milionów złotych i też wbrew naszym oczekiwaniom ta kwota natychmiast znalazła się na naszym koncie niedawno też składaliśmy wniosek o dotację z tak zwanego po PGR i tutaj otrzymaliśmy wsparcie w wysokości 600 tysięcy złotych na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Roszkówko, też w ramach tej inwestycji planujemy mocno zbliżyć się z siecią do Roszkowa, tak aby ten pusty przebieg na odcinku, którego nie ma przyłączeń kanalizacyjnych już mieć za sobą i to będzie miało później wpływ na przygotowanie kolejnego zakresu naszych działań kanalizacji sanitarnej, to jest już budowa całej sieci w Roszkowie i Zakrzewie ten wskaźnik RLM będzie korzystnej wyglądał, ponieważ nie będzie już tego pustego przebiegu pomiędzy Roszkowem, a Roszkówkiem  czyli ta inwestycja ułatwi nam pozyskanie środków finansowych na inwestycje Roszkowo Zakrzewo i powoli jakby się zbliżamy do finału, jeżeli chodzi o kanalizacje sanitarną. Przypomnę, że w tej chwili jesteśmy w toku opracowywania dokumentacji na pozostałą część Dłoni, też jesteśmy po przetargu i po podpisaniu umowy i lada chwila rozpoczniemy budowę kanalizacji sanitarnej w      pozostałej, w takim małym fragmencie Sobiałkowa. To będzie realizowane teraz i oczywiście będziemy mieli teraz i w przyszłości budowę sieci wodociągowej kanalizacyjnej w nowopowstających ulicach w szczególności w obrębie samej Miejskiej Górki, a tutaj perspektywy są dość optymistyczne, że Miejska Górka będzie się rozwijała, jak się rozwija i taka potrzeba będzie w najbliższych latach na pewno i tutaj tą sieć kanalizacyjną będziemy musieli rozbudowywać. To są te główne przyczyny dzisiejszej sesji, czyli zmiany wieloletniej prognozy finansowej i zmian w budżecie, które Państwo mają przedstawione, które Państwo omawialiście na posiedzeniach komisji. Tutaj też dodam, że od wczoraj ruszył kolejny rządowy program dotyczący takich bardzo istotnych, ważnych dla gminy realizowanych inwestycji w ramach programu nowego ładu i też być może będziemy w którymś momencie w okresie wakacyjnym będziemy musieli się spotkać po raz kolejny i zdecydować, który z takich dużych przedsięwzięć będziemy wnioskować do rządowego programu, z tym że tutaj będzie już trochę inna zasada finansowa, że będą udzielane promesy, czyli te pieniądze nie będą przelewane na natychmiast na nasze konto.

Z takich dobrych jeszcze wiadomości przekaże Państwu, że Urząd Marszałkowski zwiększył nam o prawie 120 tysięcy dotacji, czyli około 250 tysięcy na drogi te w ramach Funduszu Odnowy Gruntów Rolnych. Tu przypomnę są trzy drogi w Rozstępniewie, w Dłoni i w Oczkowicach. To tutaj została zwiększona ta kwota i również nasz wniosek, na który nie spodziewaliśmy się, że uda nam się pozyskać dofinansowanie dotyczący poprawy bezpieczeństwa przejść dla pieszych. Składaliśmy, złożyliśmy taki wniosek na przebudowę tego fragmentu komunikacyjnego na wysokości cmentarza w Miejskiej Górce przy głównej bramie, czyli połączenie z alejką dodatkowe chodniki z każdej ze stron, odrobinę przesunięcie jezdni i wyniesione przejście dla pieszych porównywalne do tego przy sali na ulicy Konopnickiej, czyli takie rozwiązanie, które poprawi bezpieczeństwo pieszych. Myślę, że na pewno ta inwestycja tutaj mieszkańcom nie tylko Miejskiej Górki, ale wsiom przynależnym do Parafii Miejska Górka będzie się podobała i będzie pozytywnie oceniana, natomiast co do tego funduszu inwestycji tych takich strategicznych to na pewno będziemy musieli jakieś spotkanie przeprowadzić i zdecydować, w którym kierunku pójdziemy. Oprócz tych dwóch budżetowych, czyli WPF-u i zmian w budżecie tutaj przedstawiam Państwu jeszcze projekt uchwały o udzielenie pomocy finansowej Powiatu Rawickiemu. Tutaj ten temat sygnalizowałem i uzgodniliśmy z Panem Starostą, że powiat złoży w Funduszu Dróg Samorządowych na wniosek na uporządkowanie i naprawę przejazdu Niemarzyn wraz ze ścieżką pieszo-rowerową taki wniosek zostanie złożony w tym roku, chodzi tutaj o dołożenie się finansowe do projektu, natomiast w przyszłym roku, kiedy inwestycja byłaby realizowana to będziemy tutaj też rozmawiali nad współfinansowaniem. Zasadą niepisaną jest, że dzielimy się po połowie wkładem własnym, czyli tutaj liczymy, że powiat uzyska 50-60% dotacji z tego rządowego programu, a pozostałą kwotą dzielilibyśmy się po połowie. Jeszcze w tym roku rozpoczną się kolejne prace projektowe w przypadku naszej drogi powiatowej na odcinku Miejska Górka – Annopol. To jest też droga bardzo ruchliwa, często wykorzystana przez kierowców również przebudowa tej drogi na całym odcinku również z ciągiem pieszo-rowerowym na odcinku Miejska Górka most na Dąbroczni też projekt będzie przygotowywany, też będzie w którymś momencie propozycja dla Państwa, aby również udzielić pomocy finansowej na opracowanie projektu, aby w przyszłym roku móc złożyć taki wniosek. W zanadrzu jest kilka innych jeszcze tematów, ale wiadomo ani powiat nie stać, żeby realizować wszystkich, ani gminy też nie stać, a (…) odłożyć swoje zadania i wspierać zadania powiatowe, czyli tam gdzie będzie taka możliwość będziemy tutaj współdziałali. Też nie możemy zapominać o naszych drogach gminnych. Przypomnę, że w tym roku na liście głównej jest jedna nasza droga ulica Dworcowa i na liście rezerwowej jest ulica Podgórna i droga Konary – Ostrobudki i tutaj liczymy przy szczęśliwym zbiegu okoliczności, że z listy podstawowej już mamy umowy i już jesteśmy po przetargu, natomiast te dwie z listy rezerwowej ulica podgórna jest na trzeciej pozycji, ulica w Konarach jest na pozycji dziewiętnastej. To ta z tej trzeciej jest prawie pewne, a z tej dziewiętnastej, to tak jak powiedziałem przy szczęśliwym zbiegu okoliczności uda się to zrealizować. Tak to wygląda jeżeli chodzi o ten temat drogowy.

Kolejna uchwała dotyczy wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia z Miastem Lesznem dotyczący opieki nad bezdomnymi zwierzętami, głównie psami. Od wielu lat korzystamy ze schroniska w Henrykowie, które prowadzi Miasto Leszno. Niedawno Gmina Rawicz wybudowała własne schronisko i złożyła nam ofertę współdziałania. Po przeliczeniu ta oferta rawicka jest dla nas korzystniejsza i tańsza, czyli stąd propozycja, aby związać się w tej chwili porozumieniem z Gminą Rawicz, aby Gmina Rawicz dla nas tę usługę opieki nad zwierzętami wykonywała szczególnie adopcja jest tutaj bardzo skuteczna w Rawiczu, czyli pobyt psa w schronisku jest bardzo krótki, czyli te koszty związane z pobytem są dużo niższe niż w Henrykowie.

Ostatnia uchwała, którą Panu Przewodniczącemu złożyłem, aby dołożył do porządku obrad to jest wyrażenie zgody na zaciąganie zobowiązań, konkretnie chodzi o uchwałę, którą co rocznie Państwo podejmujecie dotyczącą dowozu dzieci do szkół. Tutaj chodzi o ogłoszenie przetargu, który skutkuje również w następnym roku szkolnym. Tutaj można zadać pytanie, dlaczego ją dodatkowo dorzucam, a niebyła wcześniej. Tutaj prowadziliśmy taką symulację, rozważaliśmy pójść drogą niektórych gmin, że nie ogłaszać przetargu na organizowanie dowozów, ale przetarg na kupno biletu miesięcznego, wtedy taka uchwała nie była by konieczna, ale po przeanalizowaniu uznaliśmy, że jeszcze nie ten czas, wiązałoby się to z dość istotną zmianą i nie mam pewności, czy jesteśmy na taką zmianę gotowi i oszczędność też jest wątpliwa, czy uzyskalibyśmy tańsze rozwiązanie od tego, które w tej chwili mamy.
To tyle jeżeli chodzi o uchwały. Z informacji bieżących to tutaj już część wspomniałem dotyczących inwestycji Gostkowo Rozstępniewo praktycznie przedłużymy okres realizacji do 15 lipca i miejmy nadzieję, że ten okres, ten czas zostanie dotrzymany. Świetlice wiejskie są praktycznie też na ukończeniu tylko sprawy formalne, jesteśmy po przetargach, po umowach na ulicę Dworcową, na oświetlenie na ulicy Podgórnej i na kanalizację sanitarną w pozostałej części Sobiałkowa. Też taka informacja spoza inwestycyjna, też zbliżamy się z naszej strony do finału spraw formalnych związanych z rozbudową spraw Cukrowni Miejska Górka, czyli to co jest po naszej stronie około poły lipca będzie mam nadzieje zakończone i Cukrownia będzie mogła przystąpić do kolejnego etapu, w sensie formalnym, tutaj dąży do tego, aby proces inwestycyjny rozpoczął się już w tym roku, w sensie takim już faktycznym, budowlanym.

Kolejny wielki temat dotyczący naszej gminy też bardzo intensywnie trwają prace formalne związane z rozpoczęciem budowy siłowni wiatrowej na naszym terenie kwestia uzgodnień, przebiegiem kabli energetycznych, lokalizacji głównego punkt odbioru. Przypomnę, że na terenie gminy będzie około 70 km taka pajęczyna kabli z Miejskiej Górki pobiegnie około 50 km kabel do Leszna, do tej głównej linii przesyłowej, kwestia tych wszystkich uzgodnień, także to też trwa. Mam nadzieję, że w przyszłym roku w tym czasie będziemy już na etapie faktycznych prac budowlanych, gdzie będzie można powiedzieć, że coś się dzieje, że coś jest budowane. W tej chwili niczego jeszcze nie widać poza mnóstwem spraw formalnych, które są w toku. Ja miałbym tyle Panie Przewodniczący. Jeżeli są jakieś pytania, służę”.

Głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Goliński: „Dziękuję Panu Burmistrzowi. Pytań nie widzę”.

Ad. 4. Wnioski i interpelacje Radnych

Nie zgłoszono żadnych wniosków i interpelacji Radnych.

Ad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2021-2027,

Projekt Uchwały Nr XXVIII/176/21 dotyczący dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2021-2027 odczytała Wiceprzewodnicząca Rady, Barbara Szewczyk.  Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni – 12 „za”.

Uchwała Nr XXVIII/176/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2021-2027, została podjęta i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

b. zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,

Projekt Uchwały Nr XXVIII/177/21 dotyczący zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 odczytał Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński.  Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni – 12 „za”.

Uchwała Nr XXVIII/177/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021, została podjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

c. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu,

Projekt Uchwały Nr XXVIII/178/21 dotyczący udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu odczytał Wiceprzewodniczący Rady, Bernard Bałuniak. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni – 12 „za”.

Uchwała Nr XXVIII/178/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 29 czerwca 2021 roku  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu, została podjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

d. wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia z Miastem Leszno, dotyczącego powierzenia Miastu Leszno realizacji zadania publicznego, polegającego na zapewnieniu właściwej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miejska Górka,

Projekt Uchwały Nr XXVIII/179/21  dotyczący   wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia z Miastem Leszno, dotyczącego powierzenia Miastu Leszno realizacji zadania publicznego, polegającego na zapewnieniu właściwej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miejska Górka odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, Barbara Szewczyk. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni – 12 „za”.

Uchwała Nr XXVIII/179/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia z Miastem Leszno, dotyczącego powierzenia Miastu Leszno realizacji zadania publicznego, polegającego na zapewnieniu właściwej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miejska Górka, została podjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

e. wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Burmistrza Miejskiej Górki zobowiązania finansowego powyżej kwoty określonej w budżecie gminy związanego z realizacją zadania pn. „Dowozy szkolne i przedszkolne w Gminie Miejska Górka w roku szkolnym 2021/2022”.

Projekt Uchwały Nr XXVIII/180/21 wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Burmistrza Miejskiej Górki zobowiązania finansowego powyżej kwoty określonej w budżecie gminy związanego z realizacją zadania pn. „Dowozy szkolne i przedszkolne w Gminie Miejska Górka w roku szkolnym 2021/2022”, odczytał Wiceprzewodniczący Rady, Bernard Bałuniak. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni – 12 „za”.

Uchwała Nr XXVIII/180/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Burmistrza Miejskiej Górki zobowiązania finansowego powyżej kwoty określonej w budżecie gminy związanego z realizacją zadania pn. „Dowozy szkolne i przedszkolne w Gminie Miejska Górka w roku szkolnym 2021/2022”, została podjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

Imienny wykaz głosowania Radnych na Uchwały Nr XXVIII/176/21, XXVIII/177/21, XXVIII/178/21, XXVIII/179/21 i XXVIII/180/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 29 czerwca 2021 roku stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. 6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych

Nie udzielono odpowiedzi, ze względu na nie wniesienie wniosków i interpelacji.

Ad. 7. Wolne głosy i wnioski

Brak wolnych głosów i wniosków.

Ad. 8. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku XXVIII sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce, Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński, dziękując wszystkim za przybycie, zamknął obrady o godz. 13:38.

Przewodniczący Rady Miejskiej
              Zdzisław Goliński                                                                                                   

 

Protokołowała:

      Referent

Karina Zawidzka

 

 

Załączniki:

 1. Lista obecności Radnych.
 2. Lista obecności zaproszonych gości.
 3. Wniosek Burmistrza Miejskiej Górki o zmianę porządku obrad.
 4. Uchwała Nr XXVIII/176/21.
 5. Uchwała Nr XXVIII/177/21.
 6. Uchwała Nr XXVIII/178/21.
 7. Uchwała Nr XXVIII/179/21.
 8. Uchwała Nr XXVIII/180/21.
 9. Imienny wykaz głosowania Radnych.

Pliki do pobrania

Lista obecności Radnych. 207.63 KB
Lista obecności zaproszonych gości. 142.48 KB
Uchwała Nr XXVIII/176/21. 1055.29 KB
Uchwała Nr XXVIII/177/21. 1127.25 KB
Uchwała Nr XXVIII/178/21. 154.85 KB
Uchwała Nr XXVIII/179/21. 204.98 KB
Uchwała Nr XXVIII/180/21. 214.59 KB
Imienny wykaz głosowania Radnych. 673.86 KB