Przejdź do stopki

Ogłoszenia o wynikach przetargu

Treść

INFORMACJA

O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

12.03.2021r. , Urząd Miejski w Miejskiej Górce

 

  1. Oznaczenie nieruchomości:

działka o nr ewid. Gruntu 121/11 i 122/2 o pow.0,0725ha , położona w Dłoni , zapisana w KW – PO1R/00031243/6

  1. Cena wywoławcza: 27.400,00zł
  2. Wysokość wadium: 2.740,00zł

W wyznaczonym terminie tj. do 08.03.2021r.- wadium wpłaciła jedna osoba,  która  została dopuszczona do przetargu.

  1. Informacja o najwyższej cenie i osobie ustalonej nabywcą:

W trakcie przetargu Pani  zaoferowała kwotę 27.700,00zł w związku z powyższym przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

W/w kwota podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 11marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j.Dz.U.2020, poz.106)

 

Burmistrz

/-/ Karol Skrzypczak