Przejdź do stopki

Ogłoszenia o wynikach przetargu

Treść

INFORMACJA

O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

05.03.2021r. , Urząd Miejski w Miejskiej Górce

  1. Oznaczenie nieruchomości:

działka o nr ewid. Gruntu 286 o pow.0,40.00ha , obręb Karolinki ,

zapisana w KW nr– PO1R/00031796/7

  1. Cena wywoławcza: 82.000,00zł
  2. Wysokość wadium: 8.200,00zł

W wyznaczonym terminie tj. do 01.03.2021r.- wadium wpłaciła jedna osoba,  która  została dopuszczona do przetargu.

  1. Informacja o najwyższej cenie i osobie ustalonej nabywcą:

W trakcie przetargu Pani zaoferowała kwotę 82.820,00zł  w związku z powyższym przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

W/w kwota nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 11marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j.Dz.U.2020, poz.106)

Burmistrz

/-/ Karol Skrzypczak