Przejdź do stopki

Informacja o Sesji 2021 r.

Treść

Informacja o posiedzeniu połączonych Komisji
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

 

 

Posiedzenie połączonych Komisji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce odbędzie się
12 maja 2021 roku (środa) o godz. 1030 w Hali Widowiskowo-Sportowej im. Powstańców Wielkopolskich w Miejskiej Górce.

Tematem posiedzenia będzie analiza projektów uchwał przed XXVI Sesją Rady
Miejskiej w Miejskiej Górce.

 

 

Przewodnicząca Komisji                                                 Przewodnicząca Komisji                                                                   

/-/ Danuta Skupin                                                            /-/ Wiesława Nowakowska       

 

 

 

WO.0002.26.2021

 

Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

 

            W dniu 12 maja 2021 roku o godzinie 1200 w Hali Widowiskowo-Sportowej im. Powstańców Wielkopolskich w Miejskiej Górce odbędzie się  XXVI Sesja Rady Miejskiej w Miejskiej Górce.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.

3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Wnioski i interpelacje Radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a.       dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2021-2027,

b.       zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,

c.       Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miejska Górka na lata 2021 – 2025,

d.      przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,

e.       określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,

f.       zwolnienia z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,

g.       ustalenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkom OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych,

h.       przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejska Górka z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za 2020 rok,

i.        przystąpienia Gminy Miejska Górka do Stowarzyszenia pod nazwą Unia Miasteczek Polskich,

j.        przystąpienia Gminy Miejska Górka do Stowarzyszenia "Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi"

6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zakończenie.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

 

Zdzisław Goliński

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) obrady Rady Miejskiej w Miejskiej Górce będą transmitowane w Internecie na stronie www.miejska-gorka.pl