Informacja o Sesji 2021 r.

Treść

Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

 

            Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce odbędzie się 2 marca 2021 roku (wtorek) o godz. 1200 w sali Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce.

            Tematem posiedzenia będzie analiza złożonych petycji.

                                                                                                         

                                                                                           Przewodnicząca Komisji        

                                                                                                 /-/ Maria Janiak

 

 

            Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Miejskiej Górce odbędzie się 2 marca 2021 roku (wtorek) o godz. 1300 w sali Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce.

            Tematem posiedzenia będzie analiza projektów uchwał przed XXV Sesją Rady
Miejskiej w Miejskiej Górce.

 

                                                                                                   Przewodnicząca Komisji        

                                                                                                          /-/ Danuta Skupin

 

 

            Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Miejskiej Górce odbędzie się 3 marca 2021 roku (środa) o godz. 1300 w sali Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce.

            Tematem posiedzenia będzie analiza projektów uchwał przed XXV Sesją Rady
Miejskiej w Miejskiej Górce.

 

                                                                                              Przewodnicząca Komisji        

                                                                                                /-/ Wiesława Nowakowska                                                     

 

 

Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

 

            W dniu 11 marca 2021 roku o godzinie 1300 w Hali Widowiskowo-Sportowej im. Powstańców Wielkopolskich w Miejskiej Górce odbędzie się  XXV Sesja Rady Miejskiej w Miejskiej Górce.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.
 3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o wysokości osiągniętych średnich wynagrodzeniach nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejska Górka za 2020 rok.
 5. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce za 2020 rok.
 6. Wnioski i interpelacje Radnych.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Dąbrocznia, obręb Miejska Górka,
  2. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Gostkowo, gmina Miejska Górka,
  3. określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejska Górka na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miejska Górka,
  4. ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
  5. nadania statutów jednostek pomocniczych Gminy Miejska Górka,
  6. rozpatrzenia petycji,
  7. rozpatrzenia petycji,
  8. rozpatrzenia petycji,
  9. rozpatrzenia petycji.
 8. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

/-/ Zdzisław Goliński           

 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) obrady Rady Miejskiej w Miejskiej Górce będą transmitowane w Internecie na stronie www.miejska-gorka.pl.