Przejdź do stopki

Informacja o Sesji 2021 r.

Treść

Informacja o posiedzeniu połączonych Komisji
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

 

        Posiedzenie połączonych Komisji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce odbędzie się 8 grudnia 2021 roku (środa) o godz. 12.00 w Sali Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce.

        Tematem posiedzenia będzie analiza projektów uchwał przed XXXIV Sesją Rady Miejskiej w Miejskiej Górce.

 

 

Przewodnicząca Komisji                                                     Przewodnicząca Komisji     

     /-/ Danuta Skupin                                                       /-/ Wiesława Nowakowska 

 

 

WO.0002.34.2021

Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

            W dniu 8 grudnia  2021 roku (środa) o godzinie 1300  w Sali Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce odbędzie się  XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Miejskiej Górce.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.

3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Wnioski i interpelacje Radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2021-2027,
  2. zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,
  3. rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na 2022 rok.

6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Zdzisław Goliński

 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn zm.) obrady Rady Miejskiej w Miejskiej Górce będą transmitowane w Internecie na stronie www.miejska-gorka.pl