Przejdź do stopki

Informacja o Sesji 2021 r.

Treść

Informacja o posiedzeniu połączonych Komisji
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

 

Posiedzenie połączonych Komisji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce odbędzie się
15 września 2021 roku (środa) o godz. 10.00 w Sali Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce.

Tematem posiedzenia będzie analiza projektów uchwał przed XXX Sesją Rady Miejskiej w Miejskiej Górce.

 

 

Przewodnicząca Komisji                                                     Przewodnicząca Komisji     

     /-/ Danuta Skupin                                                       /-/ Wiesława Nowakowska 

 


 

 

 

 

WO.0002.30.2021

 

 

Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

 

            W dniu 15 września 2021 roku (środa)  o godzinie 1200  w Sali Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce odbędzie się  XXX Sesja Rady Miejskiej w Miejskiej Górce.

 

Proponowany porządek obrad:

 1.        Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2.         Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.

3.         Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.

4.         Informacja Prezesa Wodociągów Gminnych w Pakosławiu.

5.         Podjęcie uchwały w sprawie:

a.  nadania statutów jednostek pomocniczych Gminy Miejska Górka,

b.  przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejska Górka,

c.  zmiany uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce nr XXXI/178/18 z 15 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejska Górka na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie miasta i gminy Miejska Górka,

d.  zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.

6.         Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.

7.         Wolne głosy i wnioski.

8.         Zakończenie.

                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Zdzisław Goliński

 

 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) obrady Rady Miejskiej w Miejskiej Górce będą transmitowane w Internecie na stronie www.miejska-gorka.pl