Informacja o Sesji 2021 r.

Treść

Informacja o posiedzeniu połączonych Komisji
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

 

Posiedzenie połączonych Komisji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce odbędzie się
29 czerwca 2021 roku (wtorek) o godz. 11.30 w Hali Widowiskowo-Sportowej im. Powstańców Wielkopolskich w Miejskiej Górce w Miejskiej Górce.

Tematem posiedzenia będzie analiza projektów uchwał przed XXVIII Sesją Rady
Miejskiej w Miejskiej Górce.

 

 

Przewodnicząca Komisji                                                     Przewodnicząca Komisji     

     /-/ Danuta Skupin                                                       /-/ Wiesława Nowakowska 

 


 

WO.0002.28.2021

 

 

Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

 

            W dniu 29 czerwca 2021 roku (wtorek) o godzinie 1300 w Hali Widowiskowo-Sportowej im. Powstańców Wielkopolskich w Miejskiej Górce odbędzie się  XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Miejskiej Górce.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.

3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Wnioski i interpelacje Radnych.

5.  Podjęcie uchwał w sprawie:

a.  dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2021-2027,

b.  zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,

c.  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu,

d.  wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia z Miastem Leszno, dotyczącego powierzenia Miastu Leszno realizacji zadania publicznego, polegającego na zapewnieniu właściwej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miejska Górka.

6.  Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.

7.  Wolne głosy i wnioski.

8.  Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Zdzisław Goliński

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) obrady Rady Miejskiej w Miejskiej Górce będą transmitowane w Internecie na stronie www.miejska-gorka.pl