Przejdź do stopki

Informacja o Sesji 2021 r.

Treść

Informacja o posiedzeniu połączonych Komisji
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

 

Posiedzenie połączonych Komisji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce odbędzie się
14 czerwca 2021 roku (poniedziałek) o godz. 16.00 w  Sali Ośrodka Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce.

Tematem posiedzenia będzie analiza projektów uchwał przed XXVII Sesją Rady
Miejskiej w Miejskiej Górce.

 

 

Przewodnicząca Komisji                                                 Przewodnicząca Komisji                                                                   

/-/ Danuta Skupin                                                            /-/ Wiesława Nowakowska 

 

WO.0002.27.2021

 

 

Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

 

            W dniu 17 czerwca 2021 roku o godzinie 1300 w Hali Widowiskowo-Sportowej im. Powstańców Wielkopolskich w Miejskiej Górce odbędzie się  XXVII Sesja Rady Miejskiej w Miejskiej Górce.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.

3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Wnioski i interpelacje Radnych.

5. Raport o stanie gminy Miejska Górka za 2020 rok:

a. debata nad raportem,

b. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miejskiej Górki wotum zaufania.

6. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miejskiej Górki:

 1. przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok,
 2. przedłożenie sprawozdania finansowego za rok 2020,
 3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu,
 4. przedstawienie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
 5. przedłożenie opinii Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu Gminy Miejska Górka za rok 2020 oraz wniosku o udzielenie absolutorium,
 6. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji,
 7. dyskusja,
 8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok,
 9. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

7.Podjęcie uchwały w sprawie:

 1. przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejska Górka,
 2. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości,
 3. wyrażenia zgody na wydzierżawienie od Parafii Rzymskokatolickiej w Miejskiej Górce części nieruchomości o nr ewidencyjny gruntu 957 położonej w Miejskiej Górce,
 4. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejska Górka na rok szkolny 2021/2022.

8. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.

9. Wolne głosy i wnioski.

10. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Zdzisław Goliński

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) obrady Rady Miejskiej w Miejskiej Górce będą transmitowane w Internecie na stronie www.miejska-gorka.pl