Ogłoszenia o sprzedaży i dzierżawie nieruchomości

Treść

Burmistrz Miejskiej Górki

Urząd Miejski, Rynek 33

63-910 Miejska Górka

urzad@miejska-gorka.pl

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w Konarach

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków:

KW – PO1R/00044377/8, nr ewid. gruntu 507 obręb Konary.

 1. Powierzchnia nieruchomości wynosi 10,8800 ha
 2. Opis nieruchomości:

Nieruchomość rolna niezabudowana, w skład której wchodziŁIV – 1,2100 ha, RIVb – 1,5300 ha,RV – 3,7900 ha, RVI – 1,5100 ha, RIVa – 2,5600 ha, ŁV – 0,2800 ha,dojazd z drogi gminnej – gruntowej.

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie z zapisami w Uchwały nr XLII/2011/14 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Konary na terenie Gminy Miejska Górka - przedmiotowa działka znajduje się na obszarze oznaczonym R – teren rolniczy.

 1. Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi
 2. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.
 3. Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny: 20 000,00zł/rok (słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00/100)
 4. Przetarg nieograniczony odbędzie się dnia 03.12.2021r. o godzinie 10-tej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce (sala narad).
 5. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne, po wpłaceniu wadium w terminie do dnia 29.11.2021r. w wysokości 2 000,00zł, na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce w BS Wschowa/o Miejska Górka nr 92 8669 0001 0023 0319 2000 0013. Wyznaczony termin uiszczenia wadium określa datę, do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy.
 6. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego. Jednakże w razie odstąpienia od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 7. Ww. nieruchomość zostanie wydzierżawiona na okres 29 lat, z 2letnim okresem wypowiedzenia.
 8. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce, na stronie internetowej www.miejska-gorka.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej a wyciąg z ogłoszenia o przetargu w gazecie „Życie Rawicza”.
 9. Przetarg można odwołać jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
 10. Szczegółowych informacji odnośnie przetargu oraz niezbędnych dokumentów można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce,pokój nr17 lub telefonicznie 65-3226 430, 65-54 74 507.

 

Burmistrz
/-/ Karol Skrzypczak