Przejdź do stopki

Ogłoszenia o sprzedaży i dzierżawie nieruchomości

Treść

 

BURMISTRZ MIEJSKIEJ GÓRKI

Urząd Miejski, Rynek 33

63-910 Miejska Górka

urzad@miejska-gorka.pl

 

OGŁASZA

USTNY  II-gi PRZETARG  NIEOGRANICZONY  NA  SPRZEDAŻ

prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Dłoni zapisanej w Księdze Wieczystej nr : KW – PO1R/00031243/6 na rzecz Gminy Miejska Górka, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu  nr 121/8 (IIIa) o powierzchni 0,0846ha

– cena wywoławcza stanowi kwotę: 20.000,00zł

W/w kwota  podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 11marca 2004r. o podatku od towarów i usług  (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2174 ze zm )

Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową, zgodnie z Decyzją nr 83/2011 o warunkach zabudowy z 14.11.2011r. wydaną przez Burmistrza Miejskiej Górki.

Nieruchomość posiada dostęp do utwardzonej drogi publicznej oraz możliwość podłączenia do sieci energetycznej i wodociągowej. Na działce zlokalizowane są słupy energetyczne i linia energetyczna SN , ograniczające zabudowę nieruchomości.

Przetarg nieograniczony odbędzie się 09.07.2021r. o godzinie 11-ej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce  (sala narad)

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne po wpłaceniu w terminie do dnia 05.07.2021r. wadium w wysokości: 3.000,00zł na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce w BS Wschowa /o Miejska Górka nr 92 8669 0001 0023 0319 2000 0013 .

Wyznaczony termin uiszczenia wadium określa datę , do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy.

Cena nieruchomości pomniejszona o wpłacone wadium , płatna będzie najpóżniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy notarialnej.

Uczestnik przetargu winny przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

  • oświadczenie oferenta o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i publikację wyniku przetargu wraz z oświadczeniem – załącznik nr 1
  • w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby – pełnomocnictwo notarialne,
  • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
  • w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk CEIDG, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot
  • w przypadku osób prawnych – aktualny wpis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot
  • w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu -  załącznik nr 2 .

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce oraz sołectwa Dłoń, w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiej Górki, a wyciąg z ogłoszenia o przetargu w gazecie „Życie Rawicza”.

Przetarg można odwołać jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie na tablicy Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce , na stronie internetowej www.miejska-gorka.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegółowych informacji odnośnie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce , pokój nr 17 , urzad@miejska-gorka.pl lub telefonicznie 65-3226430 , 65-5474507.

Pliki do pobrania

ZALACZNIK nr 2 o wspolmalzonku.doc 30 KB