Przejdź do stopki

Obwieszczenia planowanie przestrzenne

Treść

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 39 ust.1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.)
zawiadamiam:

 • O podjęciu przez Radę Miejską w Miejskiej Górce uchwały Nr XXXII/192/21 z dnia
  26 października 2021 r. w sprawie przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Niemarzyn oraz o przystąpieniu
  do procedury sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Niemarzyn;
 • O podjęciu przez Radę Miejską w Miejskiej Górce uchwały Nr XXXII/193/21 z dnia
  26 października 2021 r. w sprawie przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Zakrzewo oraz o przystąpieniu
  do procedury sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Zakrzewo;
 • O podjęciu przez Radę Miejską w Miejskiej Górce uchwały Nr XXXII/194/21 z dnia
  26 października 2021 r. w sprawie przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Dąbrowa oraz o przystąpieniu
  do procedury sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Dąbrowa;
 • O podjęciu przez Radę Miejską w Miejskiej Górce uchwały Nr XXXII/195/21 z dnia
  26 października 2021 r. w sprawie przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Sobiałkowo oraz o przystąpieniu
  do procedury sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Sobiałkowo;
 • O podjęciu przez Radę Miejską w Miejskiej Górce uchwały Nr XXXII/196/21 z dnia
  26 października 2021 r. w sprawie przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Miejskiej Górki oraz o przystąpieniu
  do procedury sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Miejskiej Górki.

Z dokumentacjami spraw można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce, 63-910 Miejska Górka, ul. Rynek 33.

Wnioski i uwagi w przedmiotowych sprawach zainteresowani mogą wnosić w formie pisemnej lub ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce, 63-910 Miejska Górka, ul. Rynek 33, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: urzad@miejska-gorka.pl w terminie do dnia 29 listopada 2021 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miejskiej Górki.

 

                                                                                              Burmistrz Miejskiej Górki
/-/ Karol Skrzypczak

 

Administrator danych osobowych - Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miejskiej Górki. Można się z nami kontaktować w następujący sposób: listownie: Urząd Miejski w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka, przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie www.miejska-gorka.pl, telefonicznie: 65 54 74 507. Inspektor ochrony danych - Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@miejska-gorka.pl
Cele i podstawy przetwarzania - Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji zadań zgodnie z ustawą z dnia 7 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) Następnie Państwa dane będziemy przetwarzać w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Odbiorcy danych osobowych - Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty  z którymi administrator posiada stosowne zapisy o powierzeniu danych.
Okres przechowywania danych - Będziemy przechowywać Państwa dane przez czas realizacji zadań administratora wskazanych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a następnie - zgodnie z obowiązującą u administratora Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów
Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z przepisami prawa przysługuje Państwu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; prawo do ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO  (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z Ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.)

 

Pliki do pobrania