Obwieszczenia planowanie przestrzenne

Treść

Obwieszczenie Nr 57/2021
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WK.6730.61.2021
 

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV na częściach działek o numerach ewidencyjnych 194, 288/2, 323, 334, 356, 286/15, 370, 362/6, 362/7 położonych w obrębie geodezyjnym Zakrzewo, gmina Miejska Górka, powiat rawicki, województwo wielkopolskie.Z dokumentami w powyższej sprawie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Z up. Burmistrza
Naczelnik Wydziału Komunalnego
/-/ Jacek Stróżyk