Obwieszczenia planowanie przestrzenne

Treść

Obwieszczenie Nr 48/2021
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 20 maja 2021 r.

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr WK6730.39.2021

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2020r. poz. 293) , zawiadamiam o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Tęczowej na działkach o numerach ewidencyjnych: 1318/19, 1319/5, 1316 położonych w obrębie geodezyjnym Miejska Górka, gmina Miejska Górka, powiat rawicki, województwo wielkopolskie. Z dokumentami w powyższej sprawie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

  

Z up. Burmistrza
Naczelnik Wydziału Komunalnego

/-/ Jacek Stróżyk