Obwieszczenia planowanie przestrzenne

Treść

Obwieszczenie Nr 39/2021
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 11 maja 2021 r.

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WK.6730.31.2021

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 293) , zawiadamiam o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV na częściach działek o numerach ewidencyjnych 93/2, 128, 92, 129/1, 57, 51, 52, 36 oraz na działkach o numerach ewidencyjnych 93/1, 89 położonych w obrębie geodezyjnym Rzyczkowo, gmina Miejska Górka, powiat rawicki, województwo wielkopolskie. Z dokumentami w powyższej sprawie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

 

Z up. Burmistrza
Naczelnik Wydziału Komunalnego
/-/ Jacek Stróżyk