Przejdź do stopki

Obwieszczenia planowanie przestrzenne

Treść

Obwieszczenie Nr 38/2021
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 11 maja 2021 r.

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WK.6730.66.2019-2021

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 293) , zawiadamiam o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: przebudowa linii napowietrzanej SN-15 kV RAW-Miejska Górka Etap VI na sieć elektroenergetyczną kablową SN-15 kV, na fragmentach działek o numerach ewidencyjnych 176, 205/1, 205/2, 197/1, 186, 197/2 położonych w obrębie geodezyjnym Karolinki oraz na fragmencie działki o numerze ewidencyjnym 379, położonej w obrębie geodezyjnym Miejska Górka, gmina Miejska Górka, powiat rawicki, województwo wielkopolskie. Z dokumentami w powyższej sprawie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

 

Z up. Burmistrza
Naczelnik Wydziału Komunalnego
/-/ Jacek Stróżyk