Przejdź do stopki

Obwieszczenia ochrona środowiska 2021 r.

Treść

Obwieszczenie Nr 33/2021
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 26 kwietnia 2021 r.

o wydanej decyzji
w sprawie budowy budynku inwentarskiego - obory o obsadzie 92,4 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki ewid. nr 159, obręb Dąbrowa, gmina Miejska Górka.

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

zawiadamiam wszystkie strony postępowania

o wydanej w dniu 26.04.2021 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego - obory o obsadzie 92,4 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki ewid. nr 159, obręb Dąbrowa, gmina Miejska Górka. Z treścią decyzji można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33, pokój nr 16 w godzinach 730 – 15 30.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się na dokonane po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.

Od powyższej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Miejskiej Górki w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Z up. Burmistrza
Naczelnik Wydziału Komunalnego

/-/ Jacek Stróżyk