Przejdź do stopki

Obwieszczenia ochrona środowiska 2021 r.

Treść

Obwieszczenie Nr 32/2021
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 26 kwietnia 2021 r.

o wydanej decyzji
w sprawie budowy budynku inwentarskiego - obory o obsadzie 92,4 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki ewid. nr 159, obręb Dąbrowa, gmina Miejska Górka

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zn.    WK.6220.08.2021 z dnia 26.04.2021 roku dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie budynku inwentarskiego - obory o obsadzie 92,4 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki ewid. nr 159, obręb Dąbrowa, gmina Miejska Górka.

Decyzja wydana została dla Roberta Skupin zam. Dąbrowa ul. Dubińska 15, 63-910 Miejska Górka.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z:

·Opinią Regionalnego Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 01.04.2021 roku, ( data wpływu 06.04.2021 r.) zn. WOO-IV.4220.271.2021.MDK.3

·Opinią Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lesznie z dnia 22.03.2021 roku (data wpływu 26.03.2021 r.) zn. WR.ZZŚ.2.435.65.2021.RG

można zapoznać w Wydziale Komunalnym Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka, pok. 16, w godzinach urzędowania, tj: od 7.30 do 15.30.

Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce, oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Dąbrowa.

 

Z up. Burmistrza
Naczelnik Wydziału Komunalnego

Jacek Stróżyk