Przejdź do stopki

Obwieszczenia ochrona środowiska 2021 r.

Treść

Obwieszczenie Nr 31/2021
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 15 kwietnia 2021 r.

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WK.6370.30.2021

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 293) , zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: Urządzenie i zagospodarowaniu terenu części na cele rekreacyjne, sportowe i edukacyjno-kulturalne w tym m. in. budowa urządzeń małej architektury, budowli sportowych i edukacyjnych, wiat oraz budynków usług towarzyszących: np. małej gastronomii i handlu czy socjalno-sanitarnych i uzupełniających obiektów gospodarczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi, a także likwidacji (zasypaniu) istniejącego stawu wraz z niwelacja terenu i wykonaniu w jego miejscu studni oraz rozbiórce budynków gospodarczych oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku przedszkolnego na cele rekreacyjne, sportowe i kulturalne na działkach ewidencyjnych nr 957, 956/1, 956/3 położonych w obrębie geodezyjnym Miejska Górka przy ulicy Sportowej oraz Sikorskiego, gmina Miejska Górka, powiat rawicki, województwo wielkopolskie. Z dokumentami w powyższej sprawie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

  

Z up. Burmistrza
Naczelnik Wydziału Komunalnego

/-/ Jacek Stróżyk