Przejdź do stopki

Obwieszczenia ochrona środowiska 2021 r.

Treść

Obwieszczenie Nr 95/2021
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 31 grudnia 2021 r.

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
w sprawie zmiany sposobu użytkowania części działki ewid. nr 84/1, obręb Niemarzyn, gmina Miejska Górka

Na podstawie art. 61 § 4 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm) zawiadamiam, że w dniu 31 grudnia 2021 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w związku z wnioskiem Inwestora BALTOM Tomasz Balcerzak ul. Sikorskiego 12, 63-910 Miejska Górka o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: zmianie sposobu użytkowania części działki ewid. nr 84/1, obręb Niemarzyn, gmina Miejska Górka, z przeznaczeniem na punkt do zbierania, w tym przeładunku odpadów w postaci zużytych opon. W ramach przedsięwzięcia możliwe jest również prowadzenie procesu przetwarzania odpadów poza instalacjami i urządzeniami, polegającego na przygotowaniu odpadów do ponownego użycia.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 49 KPA, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 247 ze zm.) - niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce, a także na tablicy ogłoszeń w miejscowościach Niemarzyn. 

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art.10 KPA, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym studium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce, Wydział Komunalny pokój 16, w godzinach urzędowania. 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 cytowanej ustawy oraz § 3 ust. 1 pkt 83 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839 ) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po zaopiniowaniu z następującymi organami:

1. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu

2. Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Rawiczu

3. Dyrektorem Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE 

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych opinii zgodnie z art. 35 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Na podstawie art. 41 §1 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z up. Burmistrza

Naczelnik Wydziału Komunalnego

/-/ Jacek Stróżyk