Przejdź do stopki

Obwieszczenia ochrona środowiska 2021 r.

Treść

Obwieszczenie Nr 89/2021
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 16 grudnia 2021 r.

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 36 na odcinku Miejska Górka - Kobylin

Na podstawie art. 61 § 4 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 16 grudnia 2021 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w związku z wnioskiem Inwestora Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad działający przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu ul. Siemiradzkiego 5a 60-763 Poznań reprezentowanej przez pełnomocnika Tomasza Szadzik o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Miejska Górka - Kobylin”. 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 49 KPA, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 247 ze zm.) - niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce, Urzędu Miejskiego w Kobylinie, Urzędu Gminy w Pępowie, Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce, Urzędzie Miejskim w Kobylinie, Urzędzie Gminy w Pępowie, Urzędzie Miasta i Gminy Jutrosin, a także na tablicy ogłoszeń w miejscowościach Sobiałkowo, Topólka, Dłoń i Smolice.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art.10 KPA, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym studium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce, Wydział Komunalny pokój 16, w godzinach urzędowania.

  Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1,2 i 3 cytowanej ustawy oraz § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839 ) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po zaopiniowaniu z następującymi organami:

1. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu

2. Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Rawiczu

3. Dyrektorem Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE  

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych opinii zgodnie z art. 35 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Na podstawie art. 41 §1 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z up. Burmistrza

Naczelnik Wydziału Komunalnego

/-/ Jacek Stróżyk