Przejdź do stopki

Obwieszczenia ochrona środowiska 2021 r.

Treść

Obwieszczenie Nr 87/2021
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 14 grudnia 2021 r.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021r. poz. 247 ze zm.) Burmistrz Miejskiej Górki informuje o przeprowadzanej ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni gazowej z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i przyłączami.

1. Postępowanie prowadzone jest na wniosek Pfeifer&Langen S.A. ul. Mickiewicza 35 61-837 Poznań  reprezentowanego przez Pełnomocnika Piotra Szyszka

2. Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Miejskiej Górki.

3. Organem właściwym do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia  przed wydaniem decyzji jest:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu;

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu;

4. Organem właściwym do wydania opinii  przed wydaniem decyzji jest:

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu

- Starostwo Powiatowe w Rawiczu

5. Informuje się o:

a) możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy- jest ona wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33, pokój nr 16,

b) możliwości składania uwag i wniosków – w terminie 30 dni tj. od 16 grudnia 2021 r. do 15 stycznia 2022 r.

Uwagi i wnioski można składać:

-  w formie pisemnej – w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33, pokój nr 16 lub elektronicznie na adres: urząd@miejska-gorka.pl 

- ustnie do protokołu – w  Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33, pokój nr 16

5. Zgłoszone uwagi lub wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miejskiej Górki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie art. 35 w/w ustawy uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa wyżej pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Z up. Burmistrza
Naczelnik Wydziału Komunalnego

/-/ Jacek Stróżyk