Przejdź do stopki

Obwieszczenia ochrona środowiska 2021 r.

Treść

Obwieszczenie Nr 81/2021
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 17 listopada 2021 r.

o wydanej decyzji
w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w Rozstępniewie na działkach nr 96 i 100, obręb Rozstępniewo, gm. Miejska Górka

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zn.    WK.6220.15.2021 z dnia 17.11.2021 roku dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w Rozstępniewie na działkach nr 96 i 100, obręb Rozstępniewo, gm. Miejska Górka. Decyzja wydana została dla NFNS Sp. z o.o. ul. Geodetów 1, 64-100 Leszno. 

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z: 

·Opinią Regionalnego Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 18.10.2021 roku, zn. WOO-IV.4220.1450.2021.SK.3 

·Opinią Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lesznie z dnia 20 września 2021 r. znak WR.ZZŚ.2.435.224.2021.AS 

można zapoznać w Wydziale Komunalnym Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka, pok. 16, w godzinach urzędowania, tj: od 7.30 do 15.30. 

Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce, oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Rozstępniewo.

Z up. Burmistrza
Naczelnik Wydziału Komunalnego

/-/ Jacek Stróżyk