Przejdź do stopki

Obwieszczenia ochrona środowiska 2021 r.

Treść

Obwieszczenie Nr 65/2021
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 8 września 2021 r.

o wydanej decyzji
w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Roszkówko gm. Miejska Górka

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zn.    WK.6220.14.2021 z dnia 08.09.2021 roku dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Roszkówko gm. Miejska Górka.Decyzja wydana została dla Pana Lecha Przybylaka – Biuro Projektowe, ul. Narutowicza 121, 64-100 Leszno działającego w imieniu Gminy Miejska Górka ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z:

·Opinią Regionalnego Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 13.08.2021 roku, zn. WOO-II.4220.273.2021.AON.2

·Opinią Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lesznie z dnia 06.08.2021 roku zn. WR.ZZŚ.2.435.210.2021.AS

można zapoznać w Wydziale Komunalnym Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka, pok. 16, w godzinach urzędowania, tj: od 7.30 do 15.30.

Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce, oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Roszkówko.

  

Z up. Burmistrza
Naczelnik Wydziału Komunalnego

/-/ Jacek Stróżyk

Pliki do pobrania