Przejdź do stopki

Obwieszczenia ochrona środowiska 2021 r.

Treść

Obwieszczenie Nr 63/2021
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 18 sierpnia 2021 r.

O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA
w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Roszkówko gm. Miejska Górka

Na podstawie art. 10 § 1, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U z 2021, poz. 735) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2020 roku, poz. 283 z późn. zm.)

Burmistrz Miejskiej Górki
z a w i a d a m i a

strony o zakończeniu postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Roszkówko gm. Miejska Górka.

 Informuję, że w toku  powyższego  postępowania inwestycja zaopiniowana została przez:

·Regionalnego Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu – opinia z dnia 13.08.2021 roku zn. WOO-II.4220.273.2021.AON.2

·Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lesznie z dnia 06.08.2021 roku zn. WR.ZZŚ.2.435.210.2021.AS

Stosownie do art. 10 § 1 i art. 81 KPA organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym, że strony postępowania  mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka, pok. 16, w godzinach urzędowania tj. od 7.30 – 15.30  w terminie 7 dni  od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania umieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej bip.miejska-gorka.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce i tablicy ogłoszeń w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia sołectwo Roszkówko.

 

Doręczenie uważa się za  dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego  obwieszczenia.

z up. Burmistrza
Naczelnik Wydziału Komunalnego


/-/ Jacek Stróżyk

Pliki do pobrania