Obwieszczenia ochrona środowiska 2021 r.

Treść

Obwieszczenie Nr 60/2021
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 23 lipca 2021 r.

o wszczęciu postępowania
w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Roszkówko gm. Miejska Górka

Na podstawie art. 61 § 4 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamiam, że w dniu 23 lipca 2021 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w związku z wnioskiem  Pana  Lecha Przybylak ul. Narutowicza 121, 64-100 Leszno działającego w imieniu Gminy Miejska Górka ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Roszkówko gm. Miejska Górka”

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 49 KPA, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 735) - niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce, oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce oraz w pobliżu miejsca realizacji inwestycji (tablice Sołectwa Roszkówko).

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art.10 KPA, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym studium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu, Wydział Komunalny pokój 16, w godzinach urzędowania.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 cytowanej ustawy oraz § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz.U. z 2019 r., poz. 1839 ) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po zaopiniowaniu z następującymi organami:

1. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu

2. Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Rawiczu

3. Dyrektorem Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii zgodnie z art. 35 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Na podstawie art. 41 §1 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z up. Burmistrza
Naczelnik Wydziału Komunalnego
/-/ Jacek Stróżyk