Przejdź do stopki

Obwieszczenia ochrona środowiska 2021 r.

Treść

Obwieszczenie Nr 41/2021
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 12 maja 2021 r.

O WYDANEJ DECYZJI
w sprawie: budowy i rozbudowy instalacji na terenie cukrowni

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247)

zawiadamiam wszystkie strony postępowania

o wydanej w dniu 12.05.2021 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i rozbudowie instalacji na terenie cukrowni zlokalizowanej na ul. Rawickiej 4 w Miejskiej Górce. Z treścią decyzji można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33, pokój nr 16 w godzinach 730 – 15 30.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się na dokonane po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.

Od powyższej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Miejskiej Górki w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Z up. Burmistrza

Naczelnik Wydziału  Komunalnego

/-/ Jacek Stróżyk