Obwieszczenia ochrona środowiska 2021 r.

Treść

Obwieszczenie Nr 40/2021
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 12 maja 2021 r.

O WYDANEJ DECYZJI
w sprawie: budowy i rozbudowy instalacji na terenie cukrowni

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247), podaję do publicznej wiadomości informację o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zn. WK.6220.12.2020 z dnia 12.05.2021 roku dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i rozbudowie instalacji na terenie cukrowni zlokalizowanej na ul. Rawickiej 4 w Miejskiej Górce.

Decyzja wydana została dla Pfeifer&Langen Polska S.A. ul. Mickiewicza 35 61-837 Poznań .

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Komunalnym Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka, pok. 16, w godzinach urzędowania, tj: od 7.30 do 15.30.

Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce, oraz na tablicy ogłoszeń miasta Miejska Górka.

Z up. Burmistrza
Naczelnik Wydziału Komunalnego


/-/ Jacek Stróżyk