Zbiór aktów prawa miejscowego

Treść

Numer uchwały XLV/261/22

Data podjęcia:  17.08.2022 r.

Tytuł aktu:  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego i nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze - łączę do uchwały

Data ogłoszenia: 31 sierpnia 2022 r.

Pozycja: 6118

Uwagi:  brak

Łączę do Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego