Ogłoszenia Burmistrza

Treść

Ogłoszenie Nr 16/2023
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 17 stycznia 2023 r.

Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka, obowiązującej od 1 stycznia 2023 roku

Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 ze zm.) Burmistrz Miejskiej Górki ogłasza, co następuje:

1. Roczna podstawowa kwota dotacji w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejska Górka na dziecko wynosi: 12 932,15 zł

2. Miesięczna podstawowa kwota dotacji w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejska Górka na dziecko wynosi: 1 077,68 zł

Niepubliczne przedszkola, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 ze zm.) otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Miejska Górka w wysokości równej 75% ustalonej podstawowej kwoty dotacji w przedszkolach prowadzonych przez Gminę z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

Zatem roczna kwota dotacji na ucznia niepełnosprawnego jest równa kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miejska Górka na rok 2022 (kwoty z 2022 roku obowiązują do czasu pierwszej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji) i wynosi odpowiednio:

a) na ucznia/przedszkolaka niepełnosprawnego – dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objęte zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na podstawie orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (waga subwencyjna w 2023 roku P-8 = 9,50) – 62 695,03 zł co daje miesięcznie 5 224,59 zł,

b) na ucznia/przedszkolaka niepełnosprawnego – dziecko z niepełno-sprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, objęte odpowiednio wychowaniem i kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego (waga subwencyjna w 2023 roku P74 = 9,50) – 62 695,03 zł co daje miesięcznie 5 224,59 zł,

c) na ucznia/przedszkolaka niepełnosprawnego - dziecko niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym objęte kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego (waga subwencyjna w 2023 roku – P79 = 3,60) – 23 758,12 zł co daje miesięcznie 1 979,84 zł,

d) na ucznia/przedszkolaka niepełnosprawnego - dziecko niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, objęte kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego (waga subwencyjna w 2023 roku – P78 = 2,90) – 19 138,48 zł co daje miesięcznie 1 594,87 zł,

e) dodatkowo na każdego ucznia/przedszkolaka niepełnosprawnego w wieku 6 lat i starszego pobierającego wychowanie przedszkolne w przedszkolach, zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5000 mieszkańców (wagi subwencyjne w 2023 roku – P61= 0,75 i P63 = 0,15) – 5 939,53 zł co daje miesięcznie 494,96 zł.

f) dodatkowo na każdego ucznia/przedszkolaka niepełnosprawnego – dla dzieci w przedszkolach niewchodzących w skład zespołu, niebędących przedszkolami specjalnymi, w których liczba dzieci jest równa 1 lub jest wyższa niż 1 i nie przekracza 75 (waga subwencyjna w 2023 roku – P85 = 0,191) – 1 260,50 zł co daje miesięcznie 105,04 zł.

3. Statystyczna liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejska Górka, pomniejszonych o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi: 208

Powyższe dane będą aktualizowane w terminach określonych w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.

Burmistrz


/-/ Karol Skrzypczak