Przejdź do stopki

Ogłoszenia Burmistrza

Treść

INFORMACJA DLA RODZICÓW 

EDUKACJA SZKOLNA DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO I SIEDMIOLETNIEGO

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

            Informacja dla rodziców dzieci sześcioletnich i siedmioletnich została opracowana na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz.900 ze zm.), uchwały  Nr XX/111/2017 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz  zarządzenia nr 372/2024 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 15 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia na rok szkolny 2024/2025 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych oraz wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej szkoły podstawowej dla szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Górka.

 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. W polskim systemie prawnym nauka jest obowiązkowa do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.
 2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
 3. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.
 4. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko 6-letnie do klasy pierwszej szkoły podstawowej, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną spełniająca warunki określone w ustawie Prawo oświatowe.
 5. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
 6. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie, której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, może odroczyć rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny.
 7. Wniosek o odroczenie składa się do dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie, której dziecko mieszka w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do 31 sierpnia. Zaleca się wcześniejsze złożenie wniosku niż 31 sierpnia, najlepiej w okresie prowadzenia rekrutacji do klas pierwszych. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego. Do wniosku należy dołączyć opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną spełniająca warunki określone w ustawie Prawo oświatowe.
 8. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
 9. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 10. Procedura składania wniosku o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego jest taka sama jak dziecka nieposiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z jednym wyjątkiem, że do wniosku oprócz opinii z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydanej przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną spełniającą warunki określone w ustawie Prawo oświatowe dołącza się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane dla tego dziecka.
 11. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu, czyli dziecka siedmioletniego oraz dziecka sześcioletniego, które na wniosek rodziców ma rozpocząć naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2024/2025 są obowiązani do:
  1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły podstawowej- wzór zgłoszenia w każdej szkole podstawowej;
  2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
  3. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;
  4. informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie, którym dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.

 

ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI DO KLAS PIERWSZYCH
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 1. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.
 2. Dziecko 6-letnie, którego rodzice zdecydowali o zapisaniu do klasy pierwszej jak i dziecko 7-letnie zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej - dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje do pierwszej klasy z urzędu, na podstawie zgłoszenia.
 3. Dziecko, któremu Burmistrz Gminy Miejska Górka wskazał, jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie, której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Rodzice taki wniosek składają w terminie od dnia 12 lutego 2024 roku do dnia
  4 marca 2024 roku.
 4. Pozostałe dzieci zamieszkałe poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjmowane do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 5. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.
 6. Rodzic kandydata może złożyć wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej do maksymalnie trzech wybranych szkół podstawowych określając we wniosku kolejność wybranych szkół podstawowych od najbardziej do najmniej preferowanych. Na każdym ze składanych wniosków rodzic zobowiązany jest określić taką samą preferowaną kolejność.
 7. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący szkołę podstawową uchwałą Nr XX/111/17 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 28 marca 2017 roku i są to:
 8. kandydat uczęszczał do przedszkola mającego siedzibę w obwodzie tej szkoły – 4 punkty,
 9. miejsce pracy jednego lub obojga rodziców kandydata znajduje się w miejscowości należącej do obwodu danej szkoły podstawowej – 4 punkty,
 10. rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w tej samej szkole podstawowej – 2 punkty,
 11. w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki – 2 punkty.
 12. Kryteria postępowania rekrutacyjnego mają przypisaną określoną liczbę punktów.
 13. W celu potwierdzenia kryteriów rekrutacyjnych niezbędne jest złożenie przez rodzica dziecka łącznie z wnioskiem stosownych dokumentów i oświadczeń.

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 1. Rodzic składa wniosek o przyjęcie dziecka (dziecka zamieszkałego poza obwodem danej szkoły podstawowej) do wybranych (nie więcej niż trzech) publicznych szkół podstawowych wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami od dnia 26 lutego 2024 roku do 15 marca 2024 roku.
 2. Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły podstawowej. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 3. Komisja rekrutacyjna wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje do publicznej wiadomości dnia 25 marca 2024 roku w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej.
 4. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do klasy pierwszej w publicznej szkole podstawowej, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został wcześniej zakwalifikowany, czyli znajduje się na liście kandydatów zakwalifikowanych oraz złożył wszystkie wymagane prawem dokumenty i oświadczenia.
 5. Okres od dnia 26 marca 2024 roku do dnia 5 kwietnia 2024 roku jest okresem dokonania przez rodzica kandydata ostatecznego wyboru szkoły podstawowej, jeżeli w procesie rekrutacyjnym złożył wniosek o przyjęcie do dwóch lub trzech szkół podstawowych.
 6. Poświadczenia o ostatecznym wyborze szkoły podstawowej dokonuje rodzic dziecka zakwalifikowanego w formie oświadczenia.
 7. ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA O WYBORZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ DLA SWOJEGO DZIECKA NA ROK SZKOLNY 2024/2025 JEST JEDNOZNACZNE Z REZYGNACJĄ Z MIEJSCA W DWÓCH POZOSTAŁYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, DO KTÓRYCH RODZIC DZIECKA ZŁOŻYŁ WNIOSEK. 
 8. Komisja rekrutacyjna w dniu 10 kwietnia 2024 roku podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły podstawowej, która zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
 9. Listy, o których mowa w pkt 3 i pkt 8 podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danej szkoły podstawowej i zawierają one imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
 10. Dzień podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych do szkoły podstawowej jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 1. Rodzic kandydata w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych może wystąpić
  do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły podstawowej.
 2. Uzasadnienie odmowy komisja rekrutacyjna sporządza w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy.
 3. Uzasadnienie komisji rekrutacyjnej zawiera przyczyny odmowy przyjęcia kandydata, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 5. Dyrektor szkoły podstawowej rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania.
 6. Na rozstrzygniecie dyrektora szkoły podstawowej służy skarga do sądu administracyjnego.

 

INFORMACJE KOŃCOWE

 1. Zgodnie z art. 25 do art.28 Kodeksu cywilnego miejscem zamieszania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy. Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna.

 1. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.
 2. Zgodnie z art.150 ust.6 ustawy Prawo oświatowe oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Rodzice składający oświadczenia mające służyć za dowód w postępowaniu rekrutacyjnym oświadczając nieprawdę lub zatajając prawdę, podlegają karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 – art. 233 § 1 kodeksu karnego.

 

 

Pliki do pobrania