Przejdź do stopki

Ogłoszenia Burmistrza

Treść

PROCEDURA REKRUTACYJNA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI
 I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA MIEJSKA GÓRKA

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

W gminie Miejska Górka po raz kolejny, rekrutacja dzieci do publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzona będzie w sposób elektroniczny. Rekrutacja elektroniczna będzie odbywać się
z wykorzystaniem aplikacji firmy Vulcan „Nabór do przedszkoli”. Takie rozwiązanie usprawni cały proces naboru.

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka odbywać się będzie wyłącznie za pomocą aplikacji VULCAN. Dostęp do systemu naborowego (adres strony kandydata):

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/miejskagorka

Strona kandydata zostanie uruchomiona od dnia 12 lutego 2024 roku.

Elektroniczny proces rekrutacji pozwoli na:

 1. Lepszą organizację – rodzice będą mogli wybrać dla swojego dziecka nawet kilka placówek wychowania przedszkolnego nie blokując sobie wzajemnie miejsc. Wydrukowany wniosek składają tylko do placówki wychowania przedszkolnego pierwszego wyboru.
 2. Łatwe do porównania oferty placówek - wszystkie placówki wychowania przedszkolnego opisują swoją ofertę edukacyjną zgodnie z ustalonym standardem, dzięki czemu można je łatwo porównać.
 3. Wszystkie informacje o rekrutacji w jednym miejscu – na specjalnej stronie internetowej umieszczone zostaną wszystkie informacje dotyczące procesu naboru. Część danych będzie prezentowana publiczne, Informacje dotyczące konkretnego kandydata będą dostępne po zalogowaniu.
 4. Zawsze aktualne dane – rodzice będą mieli stały dostęp do zawsze aktualnych danych o przebiegu rekrutacji.
 5. Szybki dostęp do wyników rekrutacji – rodzice po zalogowaniu się na swoje konto będą mieli bezpośredni dostęp do wyników rekrutacji. Dodatkowo
  w każdej placówce wychowania przedszkolnego wywieszone będą listy dzieci przyjętych.

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Rodzice chcący, aby ich dziecko kontynuowało edukację przedszkolną
  w dotychczasowym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie DEKLARACJĘ O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym szkoły podstawowej na kolejny rok szkolny tj. 2024/2025.

Deklarację tę należy złożyć w formie papierowej do Dyrektora
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lutego 2024 roku.

Formularz deklaracji dostępny jest w przedszkolu/ szkole podstawowej
z oddziałami przedszkolnymi, do której obecnie uczęszcza dziecko.

NIEZŁOŻENIE DEKLARACJI W WYZNACZONYM TERMINIE JEST JEDNOZNACZNE Z REZYGNACJĄ Z MIEJSCA W DOTYCHCZASOWYM PRZEDSZKOLU/ ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SZKOLE PODSTAWOWJ OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2024 ROKU.

 1. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych przeprowadza się
  na rok
  szkolny 2024/2025 na wolne miejsca, wyłącznie na podstawie wniosku rodziców dziecka wypełnionego za pomocą programu elektronicznego (aplikacji) o nazwie: „nabór do przedszkoli” firmy Vulcan. Po wypełnieniu wniosku w aplikacji należy go wydrukować i wraz
  z wymaganymi dokumentami i załącznikami dostarczyć do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, który na liście preferencji naszego wniosku ma numer 1.

Lista preferencji określa kolejność wybranych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w porządku od najbardziej do najmniej oczekiwanych, aby nasze dziecko zostało przyjęte.

 1. Program elektroniczny (aplikacja) zawiera film instruktażowy oraz poradnik tematyczny dla rodziców, które pomogą w wypełnianiu wniosku wraz
  z oświadczeniami.
 2. Naborem objęte są dzieci zamieszkałe wyłącznie na obszarze gminy Miejska Górka w wieku od 3 do 6 lat (rocznik urodzenia: 2021, 2020, 2019, 2018) oraz dzieci powyżej 6 lat posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

 

KRYTERIA I ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 1. W pierwszej kolejności na wolne miejsca w publicznych przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Miejska Górka.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na obszarze Gminy Miejska Górka, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria ustawowe określone w ustawie Prawo oświatowe i są to:
 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2.  niepełnosprawność kandydata,
 3.  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4.  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5.  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6.  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7.  objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 1. Kryteria wymienione w punkcie 2 mają jednakową wartość.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez Gminę Miejska Górka w uchwale Nr LXI/345/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 29 listopada 2023 roku i są to:
 3. pozostawanie obojga rodziców lub rodzica samotnie wychowującego kandydata w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego, prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym – 20 punktów,
 4. pozostawanie jednego z rodziców kandydata w zatrudnieniu lub prowadzenie przez niego działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego, prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym – 10 punktów,
 5. miejsce pracy co najmniej jednego rodzica, z dwojga pracujących lub rodzica samotnie wychowującego kandydata znajduje się poza gminą Miejska Górka - 10 punktów,
 6. miejsce zamieszkania kandydata znajduje się w obwodzie szkoły, w którym przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej pierwszego wyboru mają swoją siedzibę – 15 punktów,
 7.  kontynuowanie wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w przedszkolu pierwszego wyboru lub oddziałach przedszkolnych szkoły podstawowej pierwszego wyboru w roku szkolnym na który prowadzona jest rekrutacja –10 punktów,
 8. kandydat wychowuje się w rodzinie, w której wykonywanie władzy rodzicielskiej zostało poddane stałemu nadzorowi kuratora sądowego lub w rodzinie, której przydzielono asystenta rodziny – 15 punktów.

 

TERMINY I ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 1. Rodzic składa wniosek o przyjęcie dziecka do wybranych publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami od dnia 12 lutego 2024 roku do 4 marca 2024 roku. Wniosek wypełnia się wyłącznie za pomocą aplikacji (programu elektronicznego).
 2. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola, dyrektora szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 3. Komisja rekrutacyjna wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje
  do publicznej wiadomości dnia 14 marca 2024 roku
  w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Informacje te są też dostępne dla rodziców w aplikacji po zalogowaniu się na swoje konto.
 4. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został wcześniej zakwalifikowany, czyli znajduje się na liście kandydatów zakwalifikowanych oraz złożył wszystkie wymagane prawem dokumenty i oświadczenia.
 5. Okres od dnia 15 marca 2024 roku do dnia 20 marca 2024 roku jest okresem dokonania przez rodzica kandydata ostatecznego wyboru przedszkola, oddziału przedszkolnego dla swojego dziecka, jeżeli
  w procesie rekrutacyjnym złożył wniosek o przyjęcie do dwóch lub trzech przedszkoli, oddziałów przedszkolnych.
 6. Poświadczenia o ostatecznym wyborze przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej dokonuje rodzic dziecka zakwalifikowanego w formie oświadczenia. Oświadczenie dostępne w aplikacji elektronicznej.
 7. Złożenie oświadczenia o wyborze konkretnego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dla swojego dziecka na rok szkolny 2024/2025 jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dwóch pozostałych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
  do których rodzic dziecka złożył wniosek. 
 8. Komisja rekrutacyjna w dniu 25 marca 2024 roku podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
  do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,
  która zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia
  do przyjęcia lub informację o liczbie wolnych miejsc.
 9. Informacja o przyjęciu dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego
  w szkole podstawowej jest też dostępna dla rodzica w aplikacji po zalogowaniu się na swoje konto.

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 1. Rodzic kandydata w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych może wystąpić
  do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
 2. Uzasadnienie odmowy komisja rekrutacyjna sporządza w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy.
 3. Uzasadnienie komisji rekrutacyjnej zawiera przyczyny odmowy przyjęcia kandydata, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 5. Dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
  w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania.
 6. Na rozstrzygniecie dyrektora danego przedszkola, szkoły podstawowej
  z oddziałami przedszkolnymi służy skarga do sądu administracyjnego.

 

INFORMACJE KOŃCOWE

 1. Zgodnie z art. 25 do art. 28 Kodeksu cywilnego miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy. Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna.

Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

 1. Zgodnie z art.150 ust.6 ustawy Prawo oświatowe oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Rodzice składający oświadczenia mające służyć za dowód w postępowaniu rekrutacyjnym oświadczając nieprawdę lub zatajając prawdę, podlegają karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 – art. 233 § 1 kodeksu karnego.
 2. Zgodnie z art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe definicja wielodzietności rodziny oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.
 3. Zgodnie z art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe definicja samotnego wychowania dziecka, oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie, co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
 4. Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym oznacza czas pracy oddziałów przedszkolnych w przedszkolach zgodny
  ze statutem danego przedszkola oraz czas pracy oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zgodny ze statutem szkoły podstawowej, przy której znajdują się oddziały przedszkolne.

 

Pliki do pobrania

Uchwała Nr LXI-345-23.docx 14.32 KB