Przejdź do stopki

Ogłoszenia Burmistrza

Treść

Ogłoszenie Nr 22/2023
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych
przy szkołach podstawowych oraz aktualizacji statystycznej liczby uczniów
w publicznych oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka, obowiązującej od 1 listopada 2023 roku

Na podstawie art. 46 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1400 ze zm.) w związku z art. 43 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 2, ust. 4, ust. 5 ogłasza, co następuje:

1. Zaktualizowana roczna podstawowa kwota dotacji w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka na ucznia wynosi: 9 139,98 zł

2. Miesięczna zaktualizowana podstawowa kwota dotacji w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka na ucznia wynosi: 761,67 zł

3. Niepubliczne oddziały przedszkolne, o których mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1400 ze zm.) otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Miejska Górka w wysokości równej 75% ustalonej podstawowej kwoty dotacji w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego w oddziale przedszkolnym w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

4. Zaktualizowana statystyczna liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka, pomniejszonych o zaktualizowaną statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych oddziałach przedszkolnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi: 64,33.

5. Zgodnie z art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1400 ze zm.), jeżeli w wyniku aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, wysokość dotacji, uległa zmianie, suma kolejnych przekazywanych części dotacji, począwszy od pierwszego dnia obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji, stanowi różnicę pomiędzy wysokością dotacji, według stanu na pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji a sumą części dotacji przekazanych od początku roku budżetowego do dnia poprzedzającego pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji.

6. W przypadku wyrównywania kwoty dotacji, o której mowa powyżej, średnia arytmetyczna kolejnych przekazywanych części dotacji, począwszy od pierwszego dnia obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji, może zwiększyć się maksymalnie o 50% albo zmniejszyć się maksymalnie o 25% średniej arytmetycznej części dotacji przekazanych od początku roku budżetowego do dnia poprzedzającego pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji.

Burmistrz


/-/ Karol Skrzypczak

Pliki do pobrania

Ogłoszenie Nr 22/2023 203.27 KB
Ogłoszenie Nr 22/2023 10.98 KB