Ochrona danych osobowych

Treść

Z dniem 25 maja 2018 zmieniają się przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, a w życie wchodzi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W celu zwiększenia kontroli bezprawnego pobierania danych osobowych, jako administrator danych osobowych, wypełniając obowiązek określony w art. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 przekazujemy Państwu klauzulę informacyjną zgodną z RODO.

Klauzula informacyjna

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, informuję, że:

• Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miejskiej Górki z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka.

• Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Joanna Pląskowska, z którą skontaktować można się w następujący sposób:

- telefonicznie 65 322 49 73,
- listownie na adres: Rynek 33, 63-910 Miejska Górka 
- przez e-mail: iod@miejska-gorka.pl

• Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lub art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora oraz wykonanie zobowiązań umownych.

• W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miejska Górka przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Miejskiej Górki.

• Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

• Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 (Dz. U. z 2011 r., poz. 67) w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów państwowych. 

• Każdemu podmiotowi (klientowi), który udostępnia swoje dane osobowe, przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

- Prawo dostępu do danych osobowych,

-  Prawo do sprostowania danych – art. 16 RODO,

-  Prawo ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO,

-  Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – art. 21 RODO,

-  Prawo do cofnięcia zgody,

-  Prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.

• Każdy podmiot (klient), który udostępnia swoje dane osobowe, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

• Nieudostępnienie danych osobowych uniemożliwia świadczenie usług oferowanych przez Urząd Miejski w Miejskiej Górce.

• Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane.

Klauzule informacyjne - USC, ewidencja ludności, dowody osobiste

Publikujemy klauzule informacyjne, związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego w Miejskiej Górce

Klauzula informacyjna (prawo o aktach stanu cywilnego) - pobierz
Klauzula informacyjna (ewidencja ludności) - pobierz
Klauzula informacyjna (dowody osobiste) - pobierz

Klauzula informacyjna - nagrywanie i transmisja obrad Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

Uczestnicy obrad sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

Uprzejmie informuję, że obrady Rady Miejskiej w Miejskiej Górce są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnicząc w sesji Rady Miejskiej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. - tzw. RODO.

• Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miejskiej Górki z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka.

• Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Joanna Pląskowska, z którą skontaktować można się w następujący sposób:

- telefonicznie 65 322 49 73,
- listownie na adres: Rynek 33, 63-910 Miejska Górka 
- przez e-mail: iod@miejska-gorka.pl

• Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a dotyczącego jawności działalności organów samorządowych w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych.

• Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych oraz osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i jest udostępniane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

• Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

• Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego, a materiały archiwalne zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 (Dz. U. z 2011 r., poz. 67) w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów państwowych. 

• Posiada Pan/Pani prawo dostępu do nagrania oraz prawo do jego usunięcia (anonimizacji) w tej części nagrania, która ujawnia Pana/Pani dane, a które nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Prawo do sprzeciwu, ograniczenia lub przeniesienia danych osobowych w postaci nagrania Pana/Pani barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych nie ma w tym przypadku zastosowania.

• Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody – posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

• Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

• Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne.

• Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane.

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania wizerunku w celach promocyjno - marketingowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, informuję, że:

• Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miejskiej Górki z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka.

• Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Joanna Pląskowska, z którą skontaktować można się w następujący sposób:

- telefonicznie 65 322 49 73,
- listownie na adres: Rynek 33, 63-910 Miejska Górka 
- przez e-mail: iod@miejska-gorka.pl

• Pana/Pani dane osobowe w zakresie wizerunku będą przetwarzane zgodnie z RODO w celach promocyjno – informacyjnych Administratora i publikacja Pana/Pani wizerunku na stronach internetowych Administratora www.miejska-gorka.pl i podmiotów współpracujących, prasie, tablicach informacyjnych w pomieszczeniach Administratora na podstawie zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO

• Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

• Dane osobowe wskazane wyżej będą przechowywane do czasu wycofania przez Pana/Pani zgody na przetwarzanie w tym celu.

• Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.

• Przysługuje Panu/Pani żądanie od Administratora dostępu do Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

• Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

• Ma Pan/Pani  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

• Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne.

• Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane.