Zawiadomienie o zgromadzeniach

Treść

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 631)

Wymagane dokumenty :

  • organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.
  • zawiadomienie może zostać złożone w formie pisemnej, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 123 ze zm.).
  • zawiadomienie o zgromadzeniu – druk do pobrania
  • zawiadomienie o zgromadzeniu tryb uproszczony – druk do pobrania
  • oświadczenie przewodniczącego zgromadzenia – druk do pobrania

Termin odpowiedzi:

  • decyzję o zakazie zgromadzenia organ gminy udostępnia niezwłocznie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje również organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu. Jednocześnie organ gminy przekazuje decyzję o zakazie zgromadzenia wraz z aktami sprawy właściwemu sądowi okręgowemu.
  • decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu gminy.

Opłaty:

  • nie podlega opłacie skarbowej.   

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Organizacyjny, Marta Przewoźna, tel.  65 322 52 12, e-mail: oc@miejska-gorka.pl