Rejestr Instytucji Kultury

Treść

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Górka, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:

- otwarty dostęp do rejestru;

- wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej - na wniosek.     

Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze. Udostępnienie danych zawartych w rejestrze, o których mowa w ust. 1, jest bezpłatne.

2. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury. 

3. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. 

4. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

5. Wydanie odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142).

Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty.

Opłatę należy uiścić na konto Gminy Miejska Górka 92 8669 0001 0023 0319 2000 0013.

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Górka prowadzi Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce,  godziny urzędowe: 7.30-15.30.