Wydziały i pracownicy

Treść

Wydział Finansowy

Skarbnik, Naczelnik Wydziału Finansowego

Księgowość Budżetowa

Księgowość Podatkowa

Wydział Organizacyjny

Sekretarz, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

Sekretariat

Płace

Kadry

Biuro Rady

Zarządzanie Kryzysowe, Ochotnicze Straże Pożarne

Promocja

Działalność Gospodarcza

Wydział Inwestycyjny

Naczelnik Wydziału Inwestycyjnego

Inwestycje

Wydział Komunalny

Naczelnik Wydziału Komunalnego

Mienie Komunalne, Ochrona Powietrza

Planowanie Przestrzenne, Gospodarka Nieruchomościami

Infrastruktura Komunalna, Ochrona Środowiska

Rolnictwo, Ochrona Przyrody i Zwierząt


​Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności

Dowody Osobiste