Przejdź do stopki

Uchwały 2021 r.

Treść

Uchwała Nr XXXI/191/21
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 6 października 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 33m ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 z późn. zm.) Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się wniosek Burmistrza Miejskiej Górki do ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez gminę udziałów w tworzonej, w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


/-/ Zdzisław Goliński

 

 

 

Załącznik do uchwały Nr XXXI/191/21
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce
z dnia 6 października 2021 r.

 

 

Burmistrz Miejskiej Górki

ul. Rynek 33

63-910 Miejska Górka                                                      

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii

za pośrednictwem

Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości

na adres: Krajowy Zasób Nieruchomości

ul. Nowy Świat 19

00-029 Warszawa

W N I O S E K

Działając na podstawie art. 33m ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą” wnoszę o:

udzielnie na podstawie art. 33l pkt 1 ustawy, wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Miejska Górka udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.

Stosownie do dyspozycji art. 33m ust. 2 ustawy wskazuję, co następuje:

1) wysokość planowanego wkładu pieniężnego Gminy Miejska Górka związanego
z realizacją opisanego wyżej działania wynosi 3 000 000 zł (słownie: trzy miliony złotych);

2) wysokość wnioskowanego wsparcia na realizację opisanego wyżej działania wynosi 3 000 000 zł (słownie: trzy miliony złotych);

3) objęcie udziałów nastąpi w terminie do sześciu miesięcy od otrzymania wnioskowanego wsparcia;

4) numer rachunku bankowego, na który ma być wypłacone wsparcie:

92 8669 0001 0023 0319 2000 0013

Ponadto informuję, że Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa zostanie utworzona w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz innych jednostek samorządu terytorialnego, w celu budowy domów mieszkalnych oraz ich eksploatacji na zasadach najmu, zgodnie z przepisami ustawy.

Do niniejszego wniosku, zgodnie z wymogiem art. 33m ust. 4 ustawy, dołączam Uchwałę Nr XXXI/191/21  Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 6 października 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.

                                                                                         

 

 

Uzasadnienie

Zgodnie art. 33m ust. 1, art. 33l pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 z późn. zm.), Gmina Miejska Górka zamierza wystąpić o udzielnie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Miejska Górka udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Pliki do pobrania

Uchwała Nr XXXI/191/21 274.42 KB