Przejdź do stopki

Uchwały 2021 r.

Treść

Uchwała Nr XXXI/190/21
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 6 października 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Wielkopolska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na utworzenie przez Gminę Miejska Górka spółki pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Wielkopolska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”, której udziałowcem będzie także Krajowy Zasób Nieruchomości na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1100 z późn. zm.).

2. Podstawowym celem gospodarczym Spółki jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 z późn. zm.).

§ 2. Środki na pokrycie kapitału zakładowego Spółki pochodzić będą z określonych przez Burmistrza Miejskiej Górki wkładów pieniężnych lub niepieniężnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


/-/ Zdzisław Goliński

 

 

Uzasadnienie

Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN – Wielkopolska sp. z o.o. z Krajowym Zasobem Nieruchomości.

Spółka ma na celu wybudowanie domów mieszkalnych na terenie Gminy Miejska Górka oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 ze zm.).

Powołanie Spółki jest niezbędne do realizacji tych zadań i zaspokajania potrzeb w zakresie mieszkalnictwa na terenie Gminy Miejska Górka. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) do zadań własnych gminy należą sprawy związane z gminnym budownictwem mieszkaniowym. Zgodnie z  art. 18  ust. 2 pkt 9  lit. f i  g wyżej wymienionej ustawy do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich a także określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez burmistrza.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Pliki do pobrania

Uchwała Nr XXXI/190/21 209.61 KB