Przejdź do stopki

Uchwały 2021 r.

Treść

Uchwała Nr XXX/187/21
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 15 września 2021 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1372) oraz art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późń. zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Rawickiego Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala, co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych, drogi, o których mowa w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Przebieg dróg wymienionych w § 1 oznaczono na mapach stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

/-/ Zdzisław Goliński

 

 

 

Uzasadnienie


Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późń. zm.) do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym nie zaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych.

Przedmiotowe drogi stanowią własność Gminy Miejska Górka.

Zgodnie z ww. ustawą Gmina Miejska Górka w dniu 12.08.2021r. wystąpiła do Zarządu Powiatu Rawickiego z pismem w sprawie zaopiniowania wykazu dróg przewidzianych do kategorii dróg gminnych, które zostały pozytywnie zaopiniowane uchwałą Zarządu Powiatu Rawickiego Nr 112/627/21 z dnia 26-08-2021r.

 

Pliki do pobrania

Załącznik Nr 1 220.94 KB
Załącznik Nr 2 212.27 KB
Uchwała Nr XXX/187 637.71 KB