Przejdź do stopki

Uchwały 2021 r.

Treść

Uchwała Nr XXX/186/21
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 15 września 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce nr XXXI/178/18 z 15 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejska Górka na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie miasta i gminy Miejska Górka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 802 z późn. zm.) Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Miejskiej Górce nr XXXI/178/18 z 15 maja 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w §6 uchyla się ust. 2;

2) w § 7 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

1. Dotacja udzielana jest jednorazowo w wysokości 50% poniesionych wydatków na zakup i montaż nowego ekologicznego źródła ogrzewania, nie więcej jednak niż 2500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) w przypadku instalacji urządzenia w budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym oraz 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) na mieszkanie w przypadku instalacji urządzenia przez wspólnotę mieszkaniową w budynku wielorodzinnym.

2. Kwotę dotacji wylicza się przyjmując wartości brutto udokumentowanych poniesionych wydatków. W przypadku osób lub podmiotów będących czynnymi podatnikami VAT kwotę dotacji wylicza się przyjmując wartość netto udokumentowanych poniesionych wydatków, chyba że nie jest możliwe odzyskanie podatku naliczonego na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.”;;

3) w § 10 ust. 1 punkty 1), 2) i 3) otrzymują brzmienie:

1)  rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24 grudnia 2013 roku), zmienionego Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/972 z 2 lipca 2020 roku, zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 1407/2013 w odniesieniu do jego przedłużenia i odpowiednich dostosowań (Dz. Urz. UE L nr 215 z 7 lipca 2020 roku).

2) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24 grudnia 2013 roku), zmienionego Rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/316 z 21 lutego 2019 roku, przedłużającym okres jego stosowania (Dz. Urz. UE L 51 z 22 lutego 2019 roku).

3) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28 czerwca 2014 roku), zmienionego Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/2008 z 8 grudnia 2020 roku, zmieniające rozporządzenie (UE) 717/2014 w odniesieniu do okresu ich stosowania oraz innych odpowiednich dostosowań (Dz. Urz. UE L  414 z 9 grudnia 2020 roku)”;;

4) w § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4) Pomoc de minimis będzie udzielana na zasadach określonych w niniejszej uchwale do 30 czerwca 2024 roku, w sektorze rolnym do 30 czerwca 2028 roku, a w sektorze rybołówstwa i akwakultury do 30 czerwca 2023 roku.”..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

/-/ Zdzisław Goliński

 

 

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219) do zadań własnych gminy należy finansowanie ochrony środowiska, które obejmuje przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza. Finansowanie ochrony środowiska może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji. Zasady udzielania dotacji celowej, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy w drodze uchwały.

Podjęcie nowej uchwały jest skutkiem dotychczasowych obserwacji i doświadczeń, podczas których stwierdzono potrzebę wprowadzenia nowych warunków dotyczących udzielania dofinansowania kosztów wymiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Miejska Górka. Dokonano również aktualizacji w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawnych.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 743) projekt uchwały 12 sierpnia 2021 roku został przesłany do zaopiniowania do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wyżej wymienione instytucje pozytywnie zaopiniowały zmieniony projekt uchwały.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.

Pliki do pobrania

Uchwała Nr XXX/186/21 243.3 KB