Przejdź do stopki

Uchwały 2021 r.

Treść

Uchwała Nr XXIX/183/21
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 29 lipca 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" na terenie Gminy Miejska Górka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028), Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt ,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Miejska Górka, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Projekt Regulaminu przekazuje się do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Zdzisław Goliński

 

Załącznik do uchwały Nr XXIX/183/21
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce
z dnia 29 lipca 2021 r.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejska Górka

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zwany dalej „Regulaminem”, obowiązuje na obszarze działalności „Wodociągów Gminnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” i określa:

1)       prawa i obowiązki przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych zwanych dalej Przedsiębiorstwem, realizujących zadania Wodociągów Gminnych Spółka z o.o. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków,

2)       prawa i obowiązki Odbiorców.

§ 2. 1. Kierując się zasadą powszechnego dostępu do usług oraz zasadą dbałości o zasoby środowiska Przedsiębiorstwo świadczy usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w oparciu o majątek własny jak i eksploatowany majątek gmin lub innych właścicieli, na podstawie stosownego tytułu prawnego.

2. Przedsiębiorstwo współdziała w prowadzeniu działalności określonej w ust. 1 ze służbami samorządowymi i innymi podmiotami.

§ 3. 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1)       ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2028),

2)       Odbiorca – Odbiorca usług, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy,

3)       Przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy,

4)       okres rozliczeniowy – okres rozliczeń za usługi określone w umowie: dostawy wody i odprowadzania ścieków; dostawy wody lub odprowadzania ścieków,

5)       umowa – umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, o której mowa w art. 6 ustawy,

6)       lokal Przedsiębiorstwa – lokal, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 - ustawa o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287).

2. Postanowienia Regulaminu odnoszące się do taryfy znajdują zastosowanie także do taryfy tymczasowej w rozumieniu ustawy.

Rozdział 2.
Minimalny poziom usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 4. Warunki dostawy wody lub odbioru ścieków, w tym ilość dostarczanej wody Odbiorcom, ilość odprowadzanych ścieków, minimalne ciśnienie utrzymywane w miejscu przyłączenia do sieci wodociągowej określa umowa. W szczególności umowa może ustalać maksymalne ilości oraz dopuszczalny poziom zanieczyszczeń ścieków wprowadzanych przez Odbiorców.

§ 5. 1. Celem realizacji powszechnego dostępu do usług Przedsiębiorstwo zapewnia następujący minimalny poziom świadczonych usług:

1)       dostawę wody, do spożycia przez ludzi i na potrzeby gospodarcze o parametrach nieprzekraczających wymienionych w tabelach 1 i 2 wartości, w sposób ciągły i niezawodny,

Tabela 1. Parametry bakteriologiczne wody

Lp.

Parametr

Liczba mikroorganizmów [jtk] lub [NPL]

Objętość próbki [ml]

1.

Escherichia coli

0

100

2.

Enterokoki

0

100

3.

Bakterie z grupy coli

0

100

4.

Ogólna liczba mikroorganizmów

w 22ºC

200

1

Tabela 2. Parametry fizykochemiczne wody

Lp.

Parametr

Wartość parametryczna

Jednostka

1.

Barwa

Akceptowalna, do 20

mgPt/1

2.

Mangan

50

Μg/1

3.

Mętność

Akceptowalna, do 1

NTU

4.

pH

6,5 - 9

-

5.

Przewodność elektryczna

2.500

µS/cm

2)       ciągłość i niezawodność dostaw wody z posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w ilości nie mniejszej niż 0,3 m3/ dobę i pod odpowiednim ciśnieniem, umożliwiającym użytkowanie wody, nie mniejszym niż [0,1] MPa i  nie większym niż [0,6] MPa w granicach technicznych możliwości świadczenia usług wyznaczonych m.in. strukturą i średnicą sieci i przyłącza wodociągowego oraz instalacji wewnętrznej Odbiorcy usług,

3)       ciągłość i niezawodność odprowadzania ścieków do posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń kanalizacyjnych w granicach technicznych możliwości świadczenia usług wyznaczonych m.in. strukturą i średnicą sieci i przyłącza kanalizacyjnego oraz instalacji wewnętrznej Odbiorcy usług w wymaganej ilości i jakości,

4)       zakup, zainstalowanie i utrzymanie wodomierza głównego po dokonanym odbiorze technicznym przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, potwierdzonym stosownym protokołem i podpisaniem umowy przez Odbiorcę usług,

5)       regularną kontrolę jakości dostarczanej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

6)       regularną kontrolę ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i komunalnych oraz kontrolę przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych,

7)       regulację kontrolnej ilości i jakości odprowadzanych ścieków przemysłowych oraz kontrolę przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych na warunkach określonych w umowie z Odbiorcą usług i możliwości oczyszczania ich przez Przedsiębiorstwo.

2. Poziom świadczonych usług, za które Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność, stwierdza się w miejscu włączenia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

Rozdział 3.
Warunki i tryb zawierania umów z Odbiorcami usług

§ 6. 1. Świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków odbywa się w oparciu o pisemną umowę zawartą między Przedsiębiorstwem a Odbiorcą usług, zgodnie z art. 6 ustawy.

2. Przedsiębiorstwo może posługiwać się wzorem umowy w postaci ogólnych warunków umów.

§ 7. W przypadku zmiany Odbiorcy usług dotychczasowy Odbiorca usług zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Przedsiębiorstwa w celu zawarcia nowej umowy oraz protokolarnego przekazania stanu wodomierza.

§ 8. 1. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, następuje po uprzednim złożeniu przez Potencjalnego Odbiorcę usług pisemnego wniosku, którego wzór określa i udostępnia bezpłatnie Przedsiębiorstwo, a w przypadku osób fizycznych także po przedłożeniu niezbędnych danych na podstawie dokumentu identyfikacyjnego Potencjalnego Odbiorcę Usług.

2. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków poprzedzone powinno być przedstawieniem dokumentu stwierdzającego tytuł prawny Potencjalnego Odbiorcy Usług do nieruchomości.

§ 9. 1. Osoby fizyczne będące Przedsiębiorcami wpisanymi do Ewidencji Działalności Gospodarczej zobowiązane są ponadto do przedłożenia następujących dokumentów:

1)       zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej,

2)       zaświadczenia o nadaniu nr NIP.

2. Przedsiębiorcy oraz inne jednostki organizacyjne, zobowiązane do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zobowiązani są do przedłożenia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Pozostałe jednostki organizacyjne zobowiązane są do przedłożenia dokumentu poświadczającego ukonstytuowanie tej jednostki oraz określającego osoby uprawnione do reprezentowania tej jednostki.

§ 10. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków może zostać zawarta również z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, która ma być przyłączona do sieci znajdującej się w posiadaniu Przedsiębiorstwa.

§ 11. Jeżeli na nieruchomości położone są budynki wielolokalowe lub budynek wielolokalowy, umowa zawierana jest z właścicielem budynku lub Zarządem danych podmiotów. Umowa o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków może być zawarta bezpośrednio z osobą korzystającą z lokalu znajdującego się w budynku wielolokalowym lub budynkach wielolokalowych położonych na nieruchomości po spełnieniu warunków określonych w art. 6 ust. 6 ustawy.

§ 12. Przed zawarciem umowy o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru lub przeglądu technicznego przyłącza, wraz z weryfikacją jego stanu prawnego.

§ 13. 1. Przedsiębiorstwo sporządza i przedkłada Potencjalnemu Odbiorcy projekt umowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o zawarcie umowy.

2. W przypadku jeżeli Przedsiębiorstwo korzysta przy zawieraniu umów z ogólnych warunków umowy, wówczas wraz z projektem umowy doręcza Potencjalnemu Odbiorcy aktualne ogólne warunki umowy obowiązujące w Przedsiębiorstwie.

3. W przypadku jeśli Potencjalny Odbiorca jest konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) wówczas Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do wypełnienia obowiązków określonych przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.). Umowa o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków z Odbiorcami usług zawierana jest w lokalu Przedsiębiorstwa.

4. Przedsiębiorstwo udostępnia na swojej stronie internetowej, aktualnie obowiązujące taryfy, wzory umów oraz ogólne warunku umów, o ile się takimi warunkami posługuje.

Rozdział 4.
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 14. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami usług w oparciu o ceny i stawki opłat określone we wprowadzonych i ogłoszonych taryfach.

§ 15. 1. Wejście w życie nowych taryf nie stanowi zmiany umowy.

2. Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowych, podanych do wiadomości publicznej taryf, nie wymaga odrębnego informowania Odbiorców usług o ich wysokości.

§ 16. Należności z tytułu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków ustala się jako sumę opłat oraz iloczynu cen i odpowiadających im ilości dostarczonej wody lub odprowadzonych ścieków.

§ 17. 1. Jeżeli Odbiorca, pobiera wodę z urządzeń nie będących własnością Przedsiębiorstwa i wprowadza pochodzące z niej ścieki do systemu kanalizacyjnego Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana jako równa ilości wody pobranej, ustalonej na podstawie wskazań wodomierza nie będącego własnością Przedsiębiorstwa, chyba że umowa na dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków stanowi inaczej.

2. Jeżeli Odbiorca, pobiera wodę z urządzeń nie będących własnością Przedsiębiorstwa oraz z urządzeń Przedsiębiorstwa i wprowadza ścieki do systemu kanalizacyjnego Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana jako suma wskazań wodomierza nie będącego własnością Przedsiębiorstwa i wodomierza głównego.

§ 18. 1. Ilość bezpowrotnie zużytej wody, która uwzględniana jest w rozliczeniu ilości odprowadzonych ścieków, określa się na podstawie wodomierza będącego własnością Przedsiębiorstwa.

2. W przypadku zainstalowania przez Odbiorcę usług wodomierza określającego ilość wody zużytej na cele podlewania terenów zielonych, ilość ustalonej w ten sposób bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się w rozliczeniu ilości odprowadzonych ścieków w okresie od 1 kwietnia do 30 września danego roku.

§ 19. 1. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym Odbiorcami usług są również osoby korzystające z lokali mieszkalnych, Przedsiębiorstwo wystawia odrębną fakturę Zarządowi lub Właścicielom takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali, które są również Odbiorcami usług.

2. Przedsiębiorstwo wystawia fakturę nie później niż 14 dni od daty dokonania odczytu.

3. W przypadku stwierdzenia niesprawności wodomierza, jako podstawę do rozliczeń, przyjmuje się ilość wody równą średniemu dobowemu zużyciu wody z okresu ostatnich 3-miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, przy uwzględnieniu czasu niesprawności. Jeżeli umowa trwa krócej niż 6 miesięcy zapis zdania pierwszego stosuje się odpowiednio.

4. Na pisemny wniosek Odbiorcy usług Przedsiębiorstwo obowiązane jest spowodować sprawdzenie prawidłowości wskazań wodomierza głównego przez jednostkę do tego uprawnioną.

5. W przypadku stwierdzenia, że właściwości metrologiczne wodomierza są zgodne z odrębnymi przepisami, Przedsiębiorstwo obciąża Odbiorcę usług kosztami wszystkich czynności niezbędnych dla dokonania sprawdzenia. W przeciwnym przypadku koszty wszystkich czynności pokrywa Przedsiębiorstwo.

6. W przypadku potwierdzonego błędu pomiarowego wodomierza głównego (powyżej błędów dopuszczalnych):

1)       jeżeli wodomierz wykazywał zmniejszony pobór wody, to rozliczenia oparte na jego dotychczasowych wskazaniach nie podlegają korekcie,

2)       jeżeli wodomierz wykazywał zwiększony pobór wody, to Przedsiębiorstwo dokonuje korekty rozliczenia za okres 3 miesięcy poprzedzających ekspertyzę, uwzględniając wielkość błędu wskazań powyżej dopuszczalnego progu.

7. Zgłoszenie reklamacji co do wysokości otrzymanej faktury nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności w terminie. W razie uwzględnienia reklamacji, ewentualna nadpłata podlega, wedle wyboru Odbiorcy usług, zwrotowi albo zaliczeniu w poczet przyszłych należności.

8. Przedsiębiorstwo może zainstalować na własny koszt, za zgodą Odbiorcy wodomierz przedpłatny w sytuacji, kiedy Przedsiębiorstwo jest uprawnione do wstrzymania świadczenia usług w przypadku wskazanym w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy. Wodomierz przedpłatny jest stosowany do czasu uregulowania przez Odbiorcę usług należności powstałych przed jego zainstalowaniem.

Rozdział 5.
Warunki przyłączania do sieci

§ 20. 1. Przyłączanie nieruchomości do sieci realizowane jest według następujących, podstawowych zasad:

1)       jeden odbiorca – jedno przyłącze,

2)       jedno przyłącze – jedna umowa,

3)       każda nieruchomość powinna być przyłączona do sieci odrębnym przyłączem wodociągowym i przyłączem kanalizacyjnym,

4)       jeżeli zdolności przesyłowe przyłącza przewidzianego do zaopatrywania w wodę na cele socjalno – bytowe nie umożliwią prawidłowej realizacji funkcji przeciwpożarowej wymagane jest odrębne przyłącze dla celów p-poż.,

5)       wykonanie przyłącza jest poprzedzone wydaniem warunków przyłączenia, opracowaniem odpowiedniej dokumentacji technicznej i jej uzgodnieniem w Przedsiębiorstwie,

6)       rozpoczęcie świadczenia usług musi poprzedzać odbiór techniczny przyłącza oraz podpisanie stosownej umowy.

2. Potencjalny odbiorca usług celem przyłączenia nieruchomości do sieci składa Przedsiębiorstwu pisemny wniosek o przyłączenie nieruchomości do sieci i określenia warunków przyłączenia, który powinien zawierać co najmniej:

1)       imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy oraz adres do korespondencji;

2)       wskazanie nieruchomości, która ma zostać przyłączona do sieci, poprzez podanie jej lokalizacji (miejscowość, nazwa ulicy, numer posesji, numer ewidencyjny działki), powierzchni wraz z podaniem jej numeru księgi wieczystej, sposobu zagospodarowania i przeznaczenia. W przypadku, gdy nieruchomość nie posiada księgi wieczystej osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci zobowiązana jest podać numer ewidencyjny działki;

3)       określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki zużycia wody;

4)       wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju (w przypadku dostawców ścieków przemysłowych wielkości ładunku zanieczyszczeń, również składu odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających);

5)       wskazania planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody lub dostarczania ścieków;

6)       plan zabudowy lub szkic sytuacyjny (na kopii mapy zasadniczej lub na mapie do celów projektowych) określający usytuowanie przyłącza w stosunku do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu;

7)       datę i podpis podmiotu ubiegającego się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

§ 21. 1. Przedsiębiorstwo w terminie zgodnym z ustawą od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku, o którym mowa w § 20 ust. 2 wraz z wymaganymi załącznikami wydaje Potencjalnemu Odbiorcy usług dokument pod nazwą „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej”.

2. W razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo w terminie, o którym mowa w ust. 1 od otrzymania wniosku, o którym mowa w § 20 ust. 2, informuje o tym Potencjalnego Odbiorcę usług, wskazując powody uniemożliwiające podłączenie, oraz proponowany tok dalszego postępowania.

3. Dokument, o którym mowa w ust. 1 powinien, w szczególności:

1)       wskazywać miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, w tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego i/lub urządzenia pomiarowego;

2)       zawierać informację o dokumentach jakie powinien przedłożyć Potencjalny odbiorca usług przy zgłoszeniu zrealizowanego przyłącza do odbioru;

3)       w przypadku dokumentacji projektowej zawrzeć informację o konieczności uzgodnienia jej zgodności z wydanymi przez Przedsiębiorstwo warunkami;

4)       wskazywać okres ważności wydanych warunków;

5)       określać maksymalną ilości wody dostarczanej do nieruchomości z podziałem na poszczególne cele;

6)       określać maksymalną ilość ścieków z nieruchomości i ich jakość.

§ 22. Jeżeli z oceny stanu technicznego lub prawnego istniejącego przyłącza wynika brak możliwości świadczenia usług w zakresie wyższym niż dotychczasowy przekraczającym jego dodatkowe parametry techniczne, wymagana jest budowa nowego przyłącza przez Odbiorcę usług.

Rozdział 6.
Techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług dostarczania wody lub odprowadzania ścieków

§ 23. 1. Dostępność do usług Przedsiębiorstwa wyznaczają techniczne możliwości istniejących urządzeń do których Przedsiębiorstwo posiada tytuł prawny, ich usytuowanie, stan, przepustowość, zdolność produkcyjna oraz lokalizacja nieruchomości.

2. Przedsiębiorstwo zapewnia dostęp do usług wodociągowo – kanalizacyjnych gdy spełnione są następujące warunki techniczne:

1)       parametry techniczne posiadanych urządzeń wodociągowych, w szczególności przepustowość i ciśnienie panujące w miejscu planowanego przyłączenia nieruchomości, są odpowiednie do zapewnienia potencjalnemu Odbiorcy usług dostarczania wody w wymaganej ilości, w tym z odpowiednim strumieniem objętości i pod odpowiednim ciśnieniem, przy zachowaniu warunków dostarczania wody, ustalonych dla przyłączonych już nieruchomości,

2)       parametry techniczne posiadanych urządzeń kanalizacyjnych, w szczególności przepustowość w miejscu planowanego przyłączenia nieruchomości oraz technologia oczyszczania ścieków, są odpowiednie do zapewnienia potencjalnemu Odbiorcy usług odprowadzania ścieków wymaganej ilości, w tym z odpowiednim strumieniem objętości, przy zachowaniu warunków odprowadzania ścieków ustalonych do przyłączonych już nieruchomości.

3. Przedsiębiorstwo nie wydaje „Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej” w przypadku nie wystąpienia przynajmniej jednej z przesłanek określonych w ust. 1. Informacja o braku możliwości wydania „Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej” przekazywana jest Potencjalnemu Odbiorcy ubiegającemu się o przyłączenie nieruchomości do sieci w terminie określonym w art. 19 a ust. 1 i ust. 2 ustawy od daty wpływu do Przedsiębiorstwa wniosku, o którym mowa w § 20 ust. 2 Regulaminu. Informacja, o której mowa w zdaniach poprzednich wymaga zachowania formy pisemnej i uzasadnienia.

4. W celu uzyskania dostępu do usług wodociągowych lub kanalizacyjnych należy wykonać przyłącze o parametrach technicznych zgodnych z uzyskanymi od Przedsiębiorstwa warunkami przyłączenia do sieci.

Rozdział 7.
Sposób dokonywania odbioru przez Przedsiębiorstwo wykonanego przyłącza

§ 24. 1. Odbiór przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego odbywa się po pisemnym zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Potencjalnego Odbiorcę ubiegającego się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

2. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego powinno zawierać:

1)       dane identyfikujące Potencjalnego Odbiorcę ubiegającego się o przyłączenie nieruchomości do sieci i oznaczenie daty i symbolu/numeru „Warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej”;

2)       termin odbioru proponowany przez Potencjalnego Odbiorcę ubiegającego się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

3. Po zgłoszeniu w formie pisemnej gotowości do odbioru przez Potencjalnego Odbiorcę ubiegającego się o przyłączenie nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia w formie pisemnej, przystępuje do odbioru przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego.

§ 25. 1. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) przyłącza wodociągowego lub/i przyłącza kanalizacyjnego. Wszelkie odcinki przyłącza wodociągowego lub/i przyłącza kanalizacyjnego ulegają częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.

2. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza wodociągowego lub/i przyłącza kanalizacyjnego Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych praz z wydanymi przez Przedsiębiorstwo „Warunkami technicznymi przyłączenia do sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej” oraz projektem przyłącza wodociągowego lub/i przyłącza kanalizacyjnego.

3. Przed zasypaniem podmiot przyłączony zobowiązany jest wykonać operat geodezyjny w zakresie wskazanym w warunkach technicznych, w dwóch egzemplarzach, z których jeden dostarczy do Przedsiębiorstwa, a drugi do odpowiedniego urzędu zajmującego się aktualizacją dokumentacji geodezyjnej.

4. Określone w „Warunkach przyłączenia do sieci wodociągowej lub/ i kanalizacyjnej” próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

5. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 3 regulaminu są potwierdzane przez Potencjalnego Odbiorcę ubiegającego się o przyłączenie nieruchomości do sieci i upoważnionego przedstawiciela Przedsiębiorstwa w sporządzonych protokołach w formie pisemnej.

6. Odbiór techniczny wykonanego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego powinien zostać przeprowadzony zgodnie z następującymi zasadami:

1)       Przedsiębiorstwo przeprowadza kontrolę techniczną w szczególności:

a)   na wykopie otwartym sprawdza prawidłowość realizacji robót, zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia. W przypadku stwierdzenia odstępstw, nakazuje ich usunięcie,

b)   potwierdza wykonanie robót zgłoszonych przez potencjalnego Odbiorcę usług lub osobę przez niego upoważnioną,

c)   dokonuje sprawdzenia szczelności wykonanego przyłącza.

2)       Przedsiębiorstwo po wykonaniu wcinki i:

a)   zamontowaniu wodomierza – w przypadku przyłącza wodociągowego,

b)   połączenia instalacji wewnętrznej z przyłączem kanalizacyjnym – w przypadku przyłącza kanalizacyjnego,

podpisuje wspólnie z potencjalnym Odbiorcą usług protokół kontroli i odbioru technicznego przyłącza.

3)       W przypadku konieczności likwidacji istniejącego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego sporządza się również protokół z ich trwałej likwidacji.

7. Protokół odbioru technicznego częściowego i końcowego przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego powinien zawierać co najmniej:

1)       dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (rodzaj – wodociągowe lub kanalizacyjne, materiał, długość, średnica, elementy uzbrojenia i rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego),

2)       uwagi dotyczące różnic pomiędzy wydanymi „Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej lub/i sieci kanalizacyjnej” lub projektem a sposobem realizacji przyłącza wodociągowego lub/i przyłącza kanalizacyjnego,

3)       skład komisji dokonującej odbioru, datę podpisania i podpisy jej członków,

4)       datę odbioru,

5)       adres nieruchomości do której dokonano podłączenia,

6)       dane dotyczące budowy przyłącza, montażu wodomierza, urządzenia pomiarowego.

8. Załącznikami do protokołu odbioru końcowego są atesty, deklaracje zgodności bądź aprobaty techniczne materiałów wykorzystywanych do budowy przyłącza wodociągowego lub/i przyłącza kanalizacyjnego oraz operat geodezyjny, o którym mowa w ust. 3.

Rozdział 8.
Sposób postępowania w przypadkach niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 26. 1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformowania Odbiorców usług o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 72 godzinnym.

2. Przedsiębiorstwo ma również obowiązek niezwłocznie poinformować Odbiorców usług, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile przewidywany czas ich trwania przekracza 8 godzin.

3. W przypadku planowanej lub nieplanowanej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie Odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody. Zastępczy punkt poboru wody Przedsiębiorstwo udostępnia:

1)       przed dokonaniem zamknięcia dostawy wody w przypadku przerw planowanych;

2)       natychmiast po uzyskaniu przez Przedsiębiorstwo informacji o czasie trwania nieplanowanej przerwy w dostawie wody.

4. W przypadku budynku wielolokalowego, Przedsiębiorstwo może o zdarzeniach wskazanych w ust. 1-3 poinformować wyłącznie właściciela lub właściwy zarząd.

§ 27. W przypadku niedotrzymania odpowiednich parametrów dostarczania wody Przedsiębiorstwo ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie Odbiorcę usług w sposób zwyczajowo przyjęty, w szczególności w lokalnych środkach masowego przekazu i na swojej stronie internetowej.

§ 28. Odbiorca usług w uzasadnionych przypadkach może żądać od Przedsiębiorstwa bonifikaty w opłacie za dostarczoną wodę.

Rozdział 9.
Standardy obsługi Odbiorców usług w tym sposób załatwiania reklamacji oraz użycia informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 29. 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielenia istotnych informacji dotyczących zakresu świadczonych przez nie usług.

2. Przedsiębiorstwo udziela informacji w szczegółowych sprawach niezwłocznie, jednakże w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zwrócenia się z wnioskiem o udzielenie informacji.

3. Jeżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń wymagających terminu dłuższego niż 14 dni, Przedsiębiorstwo przed upływem powyższego terminu wskazuje ostateczny termin udzielenia odpowiedzi. Termin ten nie powinien być dłuższy jak 28 dni od dnia złożenia wniosku.

4. Przedsiębiorstwo jest zwolnione z obowiązku uprzedniego lub wcześniejszego informowania o przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody lub odprowadzaniu ścieków w sytuacjach nagłych, w następujących przypadkach:

1)       zaistnienie awarii i konieczność jej usunięcia,

2)       wystąpienie bezpośredniego zagrożenia dla życia, zdrowia lub środowiska związane z funkcjonowaniem sieci,

3)       działanie siły wyższej, które uniemożliwiło dalsze świadczenie usług,

4)       zagrożenie prawidłowego funkcjonowania elementów systemu kanalizacyjnego na skutek zrzutu ścieków.

§ 30. 1. Każdy Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez Przedsiębiorstwo umowy, a w szczególności co do ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi.

2. Reklamacja zgłaszana jest w formie pisemnej.

3. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację i udzielić pisemnej odpowiedzi bez zbędnej zwłoki w terminie nie dłuższym jednak niż 30 dni od dnia złożenia w siedzibie Przedsiębiorstwa lub doręczenia reklamacji. Paragraf 26 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 31. 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych za kontakty z Odbiorcami usług oraz osobami ubiegającymi się o przyłączenie nieruchomości do sieci, w tym przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji.

2. Informacja zawierająca co najmniej imienne wskazanie pracowników upoważnionych do kontaktów z Odbiorcami i osobami ubiegającymi się o przyłączenie nieruchomości oraz do przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, numery telefonów tych osób oraz godziny ich pracy, winna być wywieszona w siedzibie Przedsiębiorstwa oraz zamieszczona na stronie internetowej Przedsiębiorstwa.

§ 32. 1. W siedzibie Przedsiębiorstwa winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:

1)       aktualnie obowiązujące na terenie gminy taryfy cen i stawek opłat;

2)       tekst Regulaminu;

3)       wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody;

4)       tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.

2. Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku udostępnienia dokumentów i informacji, o których mowa w ust. 1 poza swoją siedzibą.

3. Przedsiębiorstwo publikuje dokumenty i informacje, o których mowa w ust. 1 na swojej stronie internetowej.

Rozdział 10.
Warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe

§ 33. Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.

§ 34. 1. Celem realizacji zobowiązań określonych w §34 jednostki straży pożarnych mają obowiązek przekazywania informacji o ilości wody pobranej z urządzeń wodociągowych Przedsiębiorstwa na cele akcji pożarniczo-gaśniczej oraz na cele szkoleniowe, do 5-go dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

2. Informacja wskazana w ust. 1 winna być przekazana pisemnie i określać ponadto punkty poboru i czas.

§ 35. Należnościami za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe, na podstawie informacji uzyskanych w oparciu o §35 Przedsiębiorstwo obciąża gminę w oparciu o obowiązującą taryfę.

Rozdział 11.
Postanowienia końcowe

§ 36. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują aktualne przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

§ 37. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przyjęty uchwałą z dnia …….r. nr ……. (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z …….r., poz. …..).

 

 

Uzasadnienie

Wodociągi Gminne Sp. z o. o. przedłożyła projekt nowego ,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” (dalej Regulamin).

Rada Gminy, po dokonaniu jego analizy, przekazuje do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projekt nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Zgodnie z art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028), organem regulacyjnym jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W przygotowanym, zgodnie z art. 19 ust. 5 ww. ustawy przez Wodociągi Gminne Sp. z o. o., Regulaminie, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, zawarto wymagane ustawą prawa i obowiązki, tj.: minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług, sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach, warunki przyłączania do sieci, warunki techniczne określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych, sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wykonanego przyłącza, sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków, standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków oraz warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

Organ regulacyjny przedstawia swoją opinię w terminie 1 miesięca od dnia przekazania projektu Regulaminu.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Pliki do pobrania

Uchwała Nr XXIX/183/21 388.75 KB