Przejdź do stopki

Rejestr Instytucji Kultury

Treść

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Górka, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:

- otwarty dostęp do rejestru;

- wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej - na wniosek.     

Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze. Udostępnienie danych zawartych w rejestrze, o których mowa w ust. 1, jest bezpłatne.

2. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury. 

3. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. 

4. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Górka prowadzi Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce,  godziny urzędowe: 7.30-15.30.

 

 

Pliki do pobrania

Rejestr Instytucji Kultury.docx 45.6 KB
Karta Rejestrowa OKSiAL.doc 97 KB