Przejdź do stopki

2023 r.

Treść

Miejska Górka, dn. 18.07.2023 r.

WK.6233.1.2023

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zwany dalej „kpa” w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.)

                                                                                                                                          ZAWIADAMIAM

że na wniosek firmy EKO-TRANS Tomasz Andrzejczak, Rębowo 30, 63-840 Krobia zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji — zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejska Górka.

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 §1 kpa w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Miejska Górka, pok. nr 17, w godzinach urzędowania.

Na podstawie art. 41 §1 kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z §2 w razie zaniedbania tego obowiązku, doręczenia pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

                                                                                                                                                                                                                                                  Z up. Burmistrza

                                                                                                                                                                                                                            Naczelnik Wydziału Komunalnego

                                                                                                                                                                                                                                                 /-/ Jacek Stróżyk

 

Otrzymują:

1. Wnioskodawca.

2.  BIP Urzędu Gminy Miejska Górka.

3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Miejska Górka.

4. a/a.

 

     Sprawę prowadzi: Anna Lipowczyk-Łodyga

tel. 65 322 64 30

Pliki do pobrania