Przejdź do stopki

Protokoły z konsultacji

Treść

Protokół
 

z dnia 7 listopada 2022 r.

w sprawie z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi „Programu współpracy Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 266/2022 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 20 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi „Programu współpracy Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023” w terminie od dnia 20 października do 4 listopada 2022 roku zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w/w programu.

Formą przeprowadzenia konsultacji było zamieszczenie ogłoszenia o podejmowanych konsultacjach wraz z projektem Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 na stronie internetowej gminy Miejska Górka, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejska Górka oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce w celu wyrażenia opinii w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.

Opinie wyrażone przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie należało złożyć w formie pisemnej na „Formularzu opinii”:

- adres poczty elektronicznej: jozef.jablonski@miejska-gorka.pl

- pocztą tradycyjną na adres Urząd Miejski w Miejskiej Górce ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka

- osobiście – przez złożenia „Formularza opinii” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce: ul. Rynek 33, pokój nr 23.

W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag, opinii i wniosków do przedstawionego projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

Zgodnie z Uchwałą Nr VII/35/11 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, informację o wynikach konsultacji społecznych podaje się do wiadomości na stronie internetowej gminy.

Sporządził:

Józef Jabłoński


Burmistrz


/-/ Karol Skrzypczak