Słownik skrótów

Treść

Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych. 
W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z naszego Biuletynu Informacji Publicznej opracowaliśmy poniższy słownik skrótów używanych na stronie BIP.
 

BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

BZP - Biuletyn Zamówień Publicznych

CPV - Wspólny Słownik Zamówień

CUW – Centrum Usług Wspólnych

IOD - Inspektor Ochrony Danych

CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Dz. U. - Dziennik Ustaw

JST - Jednostki Samorządu Terytorialnego

MZPZ - Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

NGO - skrót angielskiej nazwy „non governmental organisations” oznaczający organizacje pozarządowe np. fundacje

NIK - Najwyższa Izba Kontroli

PJM - Polski Język Migowy

PN - Polska Norma

PN - EN - Polska Norma wprowadzająca normę europejską

PZP - Prawo Zamówień Publicznych

RIO - Regionalna Izba Obrachunkowa

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

STWiORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia

STWiORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

SKO - Samorządowe Kolegium Odwoławcze

TERYT - Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny

UZP - Urząd Zamówień Publicznych

Wydziały i biura

WF – Wydział Finansowy

WI – Wydział Inwestycyjny

WK – Wydział Komunalny

WO – Wydział Organizacyjny

USC – Urząd Stanu Cywilnego