Przejdź do stopki

Obwieszczenia ochrona środowiska 2021 r.

Treść

Obwieszczenie Nr 86/2021
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 14 grudnia 2021 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2021 poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.)

zawiadamiam strony, że:

zgodnie z postanowieniem z dnia 28.10.2021 r. Burmistrza Miejskiej Górki zn. WK.6220.17.2021, nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni gazowej z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i przyłączami oraz działając na podstawie art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. - Dz. U.  z 2021 r. poz. 247ze zm.), Urząd Miejski w Miejskiej Górce wystąpił o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia  przed wydaniem decyzji do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu i Starostwa Powiatowego w Rawiczu o wydanie opinii w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydanie decyzji.

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce w godzinach urzędowania, osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej na adres urzad@miejska-gorka.pl

Pouczenie

Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Z up. Burmistrza
Naczelnik Wydziału Komunalnego

/-/ Jacek Stróżyk