Przejdź do stopki

Informacja o Sesji 2021 r.

Treść

Informacja o posiedzeniu połączonych Komisji
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

 

        Posiedzenie połączonych Komisji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce odbędzie się 18 listopada 2021 roku (czwartek) o godz. 13.00 w Sali narad Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce.

        Tematem posiedzenia będzie analiza projektów uchwał przed XXXIII Sesją Rady Miejskiej w Miejskiej Górce.

 

 

Przewodnicząca Komisji                                                     Przewodnicząca Komisji     

     /-/ Danuta Skupin                                                       /-/ Wiesława Nowakowska 

 


 

 

 

 

WO.0002.33.2021

 

 

Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

 

            W dniu 24 listopada 2021 roku (środa) o godzinie 1300  w Sali narad Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce odbędzie się  XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Miejskiej Górce.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.

3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych oświadczeniach majątkowych Radnych Rady Miejskiej w Miejskiej Górce.

5. Informacja Burmistrza Miejskiej Górki o złożonych oświadczeniach majątkowych.

6. Wnioski i interpelacje Radnych.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2021-2027,
  2. zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.

8. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.

9. Wolne głosy i wnioski.

10. Zakończenie.                                                      

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Zdzisław Goliński

 

 

 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) obrady Rady Miejskiej w Miejskiej Górce będą transmitowane w Internecie na stronie www.miejska-gorka.pl