Przejdź do stopki

Informacja o Sesji 2021 r.

Treść

Informacja o posiedzeniu połączonych Komisji
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

 

            Posiedzenie połączonych Komisji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce odbędzie się 26 października 2021 roku (wtorek) o godz. 11.00 w Sali Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce.

            Tematem posiedzenia będzie analiza projektów uchwał przed XXXII Sesją Rady Miejskiej w Miejskiej Górce.

 

 

Przewodnicząca Komisji                                                     Przewodnicząca Komisji     

     /-/ Danuta Skupin                                                       /-/ Wiesława Nowakowska 

 

 

 

 

WO.0002.32.2021

 

 

Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

 

            W dniu 26 października 2021 roku (wtorek) o godzinie 1300  w Sali Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce odbędzie się  XXXII Sesja Rady Miejskiej w Miejskiej Górce.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.

3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Wnioski i interpelacje Radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Niemarzyn,
  2. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Zakrzewo,
  3. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Dąbrowa,
  4. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Sobiałkowo,
  5. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Miejskiej Górki,
  6. zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Rawicz zadania w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt,
  7. uchwalenia programu współpracy Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na rok 2022,
  8. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML. 

6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zakończenie.

                                                                                 

 

                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Zdzisław Goliński

 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) obrady Rady Miejskiej w Miejskiej Górce będą transmitowane w Internecie na stronie www.miejska-gorka.pl