Przejdź do stopki

Ogłoszenia o sprzedaży i dzierżawie nieruchomości

Treść

BURMISTRZ MIEJSKIEJ GÓRKI

Urząd Miejski, Rynek 33

63-910 Miejska Górka

urzad@miejska-gorka.pl

 

OGŁASZA

USTNY  PRZETARG  NIEOGRANICZONY  NA  SPRZEDAŻ

nieruchomości rolnych:

 

lp

Oznaczenie nieruchomości

(nr KW, położenie, nr działki,)

Powierzchnia

nieruchomości (ha)

Cena wywoławcza (zł)

Wadium (zł)

1.

PO1R/00044377/8

Konary

Działka o nr ewid. Gruntu 350

 (0,9196 ha - RIVa, 0,3131 ha- RIIIb)

1,2327

95000,00

9 500,00

2.

PO1R/00029491/2

Miejska Górka

Działka o nr ewid. Gruntu 326  (0,7206 ha - RVI); 330 (0,2854 ha - PsV);

331 (0,0684 ha - RVI)

1,0744

321 700,00

32 170,00

 

Ww. kwoty nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku  od towarów i usług ( tj Dz. U. z 2021r. poz. 685 z późn. zm. ).

 

Nieruchomości są wykorzystywane rolniczo.

Działka o nr ewid. gruntu 350 obręb Konary – zlokalizowana jest przy drodze gminnej, objęta jest m.p.z.p. Farma Wiatrowa Konary, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z 23.04.2014r. Nr XLII/2011/14, w którym przeznaczona jest na teren rolniczy . Działki o nr ewid. gruntu 326, 330, 331 obręb Miejska Górka  nie są objęte m.p.z.p. Zgodnie z zapisami w Uchwale nr V/23/15 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z 30.04.2015r. zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejska Górka przedmiotowe działki położone są na terenach rozwoju rolnictwa i usług z nim związanych. Działka o nr  331 posiada dostęp do drogi z nawierzchnią asfaltową, działki nr 326 i 330 nie posiadają dostępu do drogi publicznej. Działki położone są w sąsiedztwie działek rolnych, terenu PKP oraz zabudowy mieszkaniowej.

Do sprzedaży w/ w nieruchomości stosuje się przepisyustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.z 2020r. , poz.1655)

Zgodnie z przepisami cytowanej wyżej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących  w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i ust. 3 ustawy. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna  z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo. 

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które spełnią warunki określone definicją rolnika indywidualnego i będą w stanie po wyłonieniu na nabywcę przedłożyć w Kancelarii Notarialnej dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa  w art. 7 cytowanej wyżej ustawy (między innymi: oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat poświadczone przez wójta(burmistrza), oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanie wieczyste, będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały).

Nabycie przedmiotowych nieruchomości przez inny podmiot niż rolnik indywidualny w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego może nastąpić za zgodą Prezesa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (Oddział Terenowy w Poznaniu) wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej wydanej na wniosek zbywcy nieruchomości.

Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub gminie graniczącej z tą gminą.

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 03.02.2022r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce  (sala narad) – dla każdej działki oddzielnie, z zachowaniem warunków określonych w stanie zagrożenia epidemiologicznego albo w stanie epidemii w zakresie ograniczeń, nakazów i zakazów:

  • dla działki nr 350 - o godzinie 10.00
  • dla działek nr 326, 330, 331 – o godzinie 11.00

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do dnia 31.01.2022r. na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce w BS Wschowa /o Miejska Górka nr 94 8669 0001 0023 0319 4000 0019, z dopiskiem wskazującym oznaczenie geodezyjne działki, której dotyczy.

Wyznaczony termin uiszczenia wadium określa datę , do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości , płatną najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy notarialnej.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, poleceniem przelewu na podane przez uczestnika konto.

Wadium nie podlega zwrotowi gdy osoba, która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Uczestnik przetargu winny przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

  • oświadczenie oferenta o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i publikację wyniku przetargu wraz z oświadczeniem – załącznik nr 1
  • w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby – pełnomocnictwo notarialne,
  • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
  • w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk CEIDG, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot
  • w przypadku osób prawnych – aktualny wpis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot
  • w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu -  załącznik nr 2 .

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce oraz sołectwa Konary, w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiej Górki, a wyciąg z ogłoszenia o przetargu w gazecie „Życie Rawicza”.    

Przetarg można odwołać jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie na tablicy Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce , na stronie internetowej www.miejska-gorka.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegółowych informacji odnośnie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce , pokój nr 17 , urzad@miejska-gorka.pl lub telefonicznie 65-32 26 430 , 65-54 74 507.

Burmistrz      

/-/ Karol Skrzypczak

Pliki do pobrania